2020 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 07.07.2020 Tarihinde toplanıyor.

2020 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 07.07.2020 Tarihinde toplanıyor.

    5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2020 yılı
Temmuz  ayı toplantısında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07.07.2020 Salı günü saat
21:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

MECLİS GÜNDEMİ       
1.  Belediyemiz Meclisinin 08.06.2020 günlü ve 10.06.2020 günlü toplantı tutanakları ile kararlarının
okunması ve oylanması.
2.  2019 Mali yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.
3.  İlçemiz Çarşı merkezinde yoğunluğun yaşandığı bölgelerde belediyemiz tarafından işletilecek bir
paralı otopark düzeninin kurulması ile ilgili İlçemizdeki Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Parti
temsilcilikleri ve Odaların ortak imzalarıyla verilen 29.06.2020 tarihli dilekçenin görüşülmesi.
4.  Mülkiyeti Belediyemize ait Leblebiciler Mahallesi 70 ada, 63 parselde bulunan 388,07m2
yüzölçümlü taşınmazın satışının görüşülmesi.
5.  114 ada, 127 ada, 129 ada, 752 ada  ve  601 ada, 604 ada, 773 ada, 746 ada, 755 adalarında 25 m.lik
yola bakan parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesi için 1/5000 Ölçekli Nazım
İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasının görüşülmesi.
6.  İlçemiz halkından Nilay Özer’in Ada 562, Parsel 23 hakkında vermiş olduğu 29.06.2020 tarihli
dilekçesindeki “Meyve ve Sebze Kurutma, Öğütme Fabrikası” olarak imar planı tadilat değişiklik
talebinin görüşülmesi.
7.  Petrol Ofisi ile yapılan sözleşme gereğince alınacak satış destek primi karşılığı teminat mektubu
alınmasının görüşülmesi.
8.  Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü, Müdür kadrolarında bulunan personellere de fazla mesai
ücreti verilmesinin görüşülmesi.
9.  Yalvaç Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/84 Esas sayılı dosyadaki davacı ile uzlaşma
görüşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına uzlaşma yetkisi verilmesinin görüşülmesi.
10.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılacak müracaatlarda Kat irtifakı dosya inceleme ücreti, Yapı Ruhsatı fotokopi belge talep ücreti ve Yapı Kullanma İzin Belgesi fotokopi belge talep ücret
bedellerinin görüşülmesi.
11.  İlçemiz halkından Abdullah TÜRKER’in 02.07.2020 tarihli dilekçesinde Salur Mahallesi 61 Pafta,
468 Ada, 31 parsel’de İmar tadilatı talebinin görüşülmesi.
12.  2020 yılı Ağustos ayı Meclis toplantı günü ve saatinin belirlenmesi.


0000-00-00

YALVAÇ BELEDİYESİ