2021 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı


     5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2021 yılı Mart ayı toplantısında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.03.2021 Salı günü saat: 18.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.
        Bilgilerinize arz ederim.  

GÜNDEM                                          .
 1. Belediyemiz Meclisinin 02.02.2021 günlü toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.
 2. Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan  % 15’lik hisse payının % 9’luk bölümünün Yalvaç Belediyesi’ne devralınması ve bu konudaki ödeme ve taahhütlerde de Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 3. Yalvaç Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesinin görüşülmesi.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (l) bendi gereğince, Norm kadro Dolu-Boş kadro cetvellerinin ihdas, iptal ve değiştirilmesi konusunun görüşülmesi.
 5. Belediyemizde Sözleşmeli Tekniker ve Sözleşmeli Teknisyen çalıştırılması ile ücret tespitinin yapılması.
 6. Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı atıkları taşıma izin belge ücreti ile depolanması ücretinin belirlenmesi ile iş akışının takibinin görüşülmesi.
 7. Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğünün 18.02.2021 tarihli ve 2021/08 sayılı yazısındaki “Bina tahsis süresinin uzatılması talebi”nin görüşülmesi.
 8. Eski Mahalle 165 ada 4 parsel üzerinde “Yatır”ın bulunduğu yerin “ağaçlandırılacak alan” olarak imar planı tadilatının onanması.
 9. 774 ada 39 parselin özel öğrenci yurdu yapımına yönelik “özel sosyal tesis alanı” olarak imar planı tadilatının onanması.
 10. 468 ada 31 ve 36 parsellerin bulunduğu alanda “Besihane” alanının Milli Emlak Müdürlüğü parsel sınırlarında geçecek şekilde imar planı tadilatının onanması.
 11. Yeni Hastanenin bulunduğu bölgede Yençok=SERBEST olan ifadenin 20 Şubat 2020’de çıkan yönetmelik doğrultusunda değiştirilmesi için imar planı tadilatının hazırlatılması ve İmar Komisyonuna sevkinin görüşülmesi.
 12. Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Sanayide 1046 ada parsel 1’in bulunduğu imar adasında imar planı değişikliğinin hazırlatılması ve İmar Komisyonuna sevkinin görüşülmesi.
 13. Kızılca Mahallesi 191 adadaki parsellerin tapu kaydında bulunan “20 Yıl Müddetle Takyidlidir” şerhinin kaldırılmasının görüşülmesi.
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait 191 ada 3 parseldeki taşınmazın satışının yapılmasının görüşülmesi.
 15. 2021 yılı Nisan ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi. 


2021-02-26

YALVAÇ BELEDİYESİ