YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

12/10/2016


İHALE İLANI

T.C.

YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Hizmetlerinin İfası İçin Personel Çalıştırılmasına Dayalı İşçilik Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2016/413455

1- İdarenin

a) Adresi                                            : Pazaryukarı Mah. Yeşil Çınar Bul. No: 19 Yalvaç / ISPARTA YALVAÇ/ISPARTA

b)    Telefon ve faks numarası              : 0246 441 5352 - 0246 441 5007 

c)    Elektronik posta adresi                 : info@yalvac.bel.tr

ç)     İhale dokümanının görülebileceği  : www.yalvac.bel.tr internet adresi (varsa)

2- İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı    :

Sıra

 İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

İşçi Sayısı

Ay/Gün/Saat

1

Vasıfsız işçi (asgari ücretli) (Meydan İşçisi ve Nöbetçi)

İşçi x Ay

42

12

2

Vasıfsız işçi (asgari ücretli)(resmi tatil günlerinde) (meydan işçisi ve nöbetçi)

İşçi x Gün

20

15,5

3

Vasıfsız işçi (asgari ücretli)(fazla mesai) (meydan işçisi ve nöbetçi)

İşçi x Saat

42

270

4

Vasıfsız işçi(engelli asgari ücretli) (nöbetçi)

İşçi x Ay

2

12

5

Vasıfsız işçi (engelli asgari ücretli)(resmi tatil günlerinde) (nöbetçi)

İşçi x Gün

1

15,5

6

Vasıfsız işçi (engelli asgari ücretli)(fazla mesai) (nöbetçi)

İşçi x Saat

2

270

7

Vasıfsız işçi(asgari ücret + %15) (Çöp kamyanu-arkacı)

İşçi x Ay

10

12

8

Vasıfsız işçi(asgari ücret + %15)(resmi tatil günlerinde) (Çöp kamyanu -arkacı)

İşçi x Gün

4

15,5

9

Vasıfsız işçi(asgari ücret + %15)(fazla mesai) (çöp kamyanu - atkacı)

İşçi x Saat

10

270

10

Vasıflı işçi(asgari ücretli) (Sertifikalı Kalöriferci)

İşçi x Ay

3

12

11

Vasıflı işçi(asgari ücretli)(resmi tatil günlerinde) (sertifikalı kalöriferci)

İşçi x Gün

3

15,5

12

Vasıflı işçi(asgari ücretli)(fazla mesai) (Sertifikalı Kalöriferci)

İşçi x Saat

3

270

13

Vasıflı işçi (asgari ücret + %15) (Ağır Vasıta Şoförü)

İşçi x Ay

17

12

14

Vasıflı işçi (asgari ücret + %15)(resmi tatil günlerinde) (Ağır Vasıta Şoförü)

İşçi x Gün

10

15,5

15

Vasıflı işçi (asgari ücret + %15)(fazla mesai) (Ağır Vasıta Şoförü)

İşçi x Saat

17

270

16

Vasıflı işçi (asgari ücret + %20) (Yönetici,Greyder Operatörü,İş Makinesi operatörü,Kaynakçı,Marangoz,Tamirci,Oto elektrikçi,Büro personeli,Makam şoförü,İnşaat ustası,Antrenör)

İşçi x Ay

23

12

17

Vasıflı işçi (asgari ücret + %20)(resmi tatil günlerinde)

(Yönetici,Greyder Operatörü,İş Makinesi operatörü,Kaynakçı,Marangoz,Tamirci,Oto elektrikçi,Büro personeli,Makam şoförü,İnşaat ustası,Antrenör)

İşçi x Gün

12

15,5

18

Vasıflı işçi (asgari ücret + %20)(fazla mesai) (Yönetici,Greyder Operatörü,İş Makinesi operatörü,Kaynakçı,Marangoz,Tamirci,Oto elektrikçi,Büro personeli,Makam şoförü,İnşaat ustası,Antrenör)

İşçi x Saat

23

270

b)    Yapılacağı yer : YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

c)    İşin süresi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a)    Yapılacağı yer : YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b)    Tarihi ve saati : 11.11.2016 - 14:00

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.    İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1.    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1     Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3.    İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler:

4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5.    İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6.    Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.    Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2.    Bilanço veya eşdeğer belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a)    İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b)    İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi KİK025.1/H)  sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a)    Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b)    Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz

en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c)    Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.2.3.    İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin;

a)    İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b)    Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12’sinden'undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

4.3.    Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.    İş deneyim belgeleri (%40)

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2.    Personel durumuna ilişkin belgeler* a)

4.4.    Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.    Her türlü personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işleri

5-    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-    İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7-    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2.    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8-    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-    İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12-    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


Standart Form - KİK002.1/H


İLAN METNİNİ PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Diğer Haberler