YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÖMÜR İHALE İLANI

12/10/2016
İHALE İLANI

T.C.

YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Hizmet Binalarında Isınma Amaçlı Kalorifer Kömürü Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2016/413811

1-    İdarenin

a)    Adresi : Pazaryukarı Mah. Yeşil Çınar Bul. No: 19 Yalvaç / ISPARTA

b)    Telefon ve faks numarası : 0246 441 5352 - 0246 441 5007

c)    Elektronik posta adresi : info@yalvac.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.yalvac.bel.tr

2-    İhale konusu malın

a)    Niteliği, türü ve miktarı    : Isınma amaçlı kalorifer kömürü alımı 370 ton

b)    Teslim yeri    : YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

c)    Teslim tarihi    : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 1 gün içerisinde teslimat işine başlanacaktır, 60 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.

3-    İhalenin

a)    Yapılacağı yer  : Pazaryukarı Mah. Yeşil Çınar Bul. No: 19 Yalvaç/ISPARTA

b)    Tarihi ve saati    : 28.10.2016 - 10:00

4-    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1. L Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.    İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

5-    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2.    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8-    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-    İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10-    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12-    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Standart Form - KİK002.1/M


İLAN METNİNİ PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Diğer Haberler