2017 YILI ÇANAKKALE GEZİSİ ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI

17/04/2017

2017 YILI ÇANAKKALE GEZİSİ ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI hizmet alimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulu ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayit Numarasi                     : 2017/183097

1-      İdarenin

a)       Adresi                                        : PAZARYUKARI MH YEŞIL ÇINAR BULVARI 19 32400 YALVAÇ/ISPARTA

b)      Telefon ve faks numarası           : 2464412467 - 2464415007

c)       Elektronik Posta Adresi            : info@yalvac.bel.tr

f)      İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-      İhale konusu hizmetin                

a)       Niteliği, türü ve miktarı    : 1 adet tur organizasyonu alimi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

b)      Yapılacağı yer      : ÇANAKKALE BÖLGESİNDE BULUNAN ŞEHİTLİKLER 

c)       Suresi                : işe başlama tarihi 12.05.2017, işin bitiş tarihi 14.05.2017

3-      ihalenin

a)       Yapılacağı yer                            : Yalvaç Belediye Baskanlığı 32400 Yalvaç / Isparta

b)      Tarihi ve saati                            : 24.04.2017 - 10:00

4.      İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.      ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1.      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.      Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.      Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.    Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu işin tamamı veya bir kısmi alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.               Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.      Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.      Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.      ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.      ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.      ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yalvaç Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2.      ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.      Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, ayni adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.      istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.      İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.      Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12.      Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.      Diğer hususlar:

ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açiklama istenmeksizin ekonomik açidan en avantajli teklif üzerinde bırakılacaktir.

Diğer Haberler