YALVAÇ BELEDİYESİ 2017 YILI RAMAZAN AYI İÇERİSİNDE 9 MAHALLE DE, 9 GÜN SÜRELİ HAZIR YEMEK ALIMI VE DAĞITIMI DAHİL OLMAK ÜZERE İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ

01/05/2017

Yalvaç Belediyesi 2017 Yılı Ramazan ayı içerisinde 9 Mahalle de, 9 gün süreli Hazır Yemek Alımı ve Dağıtımı dahil olmak üzere İftar Yemeği Düzenlenmesi Hizmet Alım İş hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık hale usulü le hale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/211255

 1-) ­İdarenin

a) Adres : PAZARYUKARI MH. YEŞİL ÇINAR BULVARI 19 32400 YALVAÇ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası : 2464412467 ­ 2464415007

c) Elektronik Posta Adresi :info@yalvac.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/

2-) ­İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000 Kişilik yemek ve organizasyon hizmet alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Yalvaç İlçe Sınırları Dahilinde idarece belirlenecek 9 farklı mahallede verilecektir.

c) Süresi : İşe başlama tarihi 27.05.2017, işin bitiş tarihi 24.06.2017

3-)­ İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yalvaç Belediye Başkanlığı 32400 Yalvaç / Isparta

b) Tarih ve saat : 08.05.2017 ­ 10:00

4-) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Yalvaç ilçe sınırları içerisinde Çalıştırmakta olduğu gösterir Mutfağın ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış tüm izin ve ruhsatları.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeler veya kurucuları le tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 4.1.3. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 4.1.4. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından meslek ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5-) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-) İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yalvaç Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların hale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-i­mza kullanarak indirmeler zorunludur.

8-) Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalvaç Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-) İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10-) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür

12-) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-) Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Diğer Haberler