KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

31/07/2017

10-18 mm boyutlarında 240 TON ve, 18-50 mm boyutlarında 200 TON kalorifer kömürü ile 10 TON SOBA KÖMÜRÜalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                    : 2017/382544

1-İdarenin

a)            Adresi                                                                                   : PAZARYUKARI MH YESILÇINAR BULVARI 19 32400 YALVAÇ/ISPARTA

b)            Telefon ve faks numarası                                                    : 2464415352 - 2464415007

c)            Elektronik Posta Adresi                                                       : info@yalvac.bel.tr

ç)   İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

 2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       : Belediyeye ait binalarımızda ısınma amaçlı kullanılmak üzere 10-18 mm boyutlarında 240 ton ve 18-50 mm boyutlarında 200 ton kalorifer kömürü ile ve 10 ton soba kömürü                                      alımı.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)  Teslim yeri                        : Yalvaç İlçe Sınırları içerisinde Belediye Zabıta Biriminin göstereceği yerler.

c)  Teslim tarihi                       : Malın işin teslim süresi 45 takvim günüdür. sözleşme imzalamasını takip eden 1 gün içerisinde teslimat işine başlanacaktır. 45 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.

3- İhalenin

a)  Yapılacağı yer                     : Yalvaç Belediye Başkanlığı 32400 Yalvaç / Isparta

b)  Tarihi ve saati                      : 25.08.2017 - 10:00

4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.     İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3.     İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-    SATICILAR İÇİN HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ.

2-    DAĞITICILAR İÇİN HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ.

3-    ÜRETİCİLER İÇİN UYGUNLUK İZİN BELGESİ.

4-    İTHALATÇILAR İÇİN İTHALATÇI KAYIT BELGESİ.

İSTEKLİLERİN YUKARIDAKİ BELGELERDEN KENDİ DURUMLARI İLE İLGİLİ OLAN HERHANGİ BİRİNİN ASLINI VEYA ONAYLI SURETİNİ SUNMALARI YERTERLİDİR.

4.1.2.      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.     Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.   Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.      Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.      Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.     Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.     Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.     Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.     İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6.     İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.     İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yalvaç Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

6.2.     İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

7.     Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalvaç Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8.     İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9.       İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10.     Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

11.     Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12.     Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Diğer Haberler