İLAN

10/08/2017

ISPARTA İLİ YALVAÇ BELEDİYESİ 271 ADA 20 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Plan Tadilatı 02/08/2017 tarih ve 79 sayılı Belediye Meclisi kararı ile onanmıştır.

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Plan değişikliğine konu alan; Isparta ili, Yalvaç İlçesi, Müderris  Mahallesi sınırları dahilinde L-26-A-24-B-1-D ve L-26-A-24-B-4-A  nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı paftasında kalmaktadır.

2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Yalvaç Belediyesi Mülkiyetinde bulunan 271 ada 20 parselde7 metre genişliğindeki yolun İlçenin ağaçlık alanı ihtiyacını karşılamak üzere İmar planı kararı ile ağaçlandırılacak alan olarak 14 Haziran 2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğinde belirlenen kapsama ve gösterim tekniğine uygun olacak şekilde ‘ AĞAÇLANDIRILACAK ALAN ‘ olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

3.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Söz konusu parsel üzerinde 7 m’lık yaya yolu olarak kullanılan alan vardır. Parsel ağaçlandırılacak alan olarak adlandırılan alanda bulunmaktadır.

4.PLAN KARARLARI

14 Haz 2014  tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ hükümlerine göre;

Mekânsal planlar yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi’nde yer alan İmar planı değişiklikleri tanımlarında;

 

MADDE 26 – (Değişik:RG-8/9/2013-28759)  

Kent bölgeleri tanımları ve alan kullanış şartları:

(3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

 c) Düzenleme ortaklık payından elde edilen alanların yüzölçümleri toplamının altına düşülmemek kaydıyla, plan değişikliği ile kaldırılan yol alanlarının miktarları, düzenleme ortaklık payından oluşturulan park, çocuk bahçesi, meydan gibi açık ve yeşil alanlarda kullanılabilir. Ancak yol hariç düzenleme ortaklık payına tabi bir kullanımın kamu ortaklık payına tabi bir kullanıma dönüştürülmek istenilmesi halinde, düzenleme ortaklık payına tabi alanın hizmet edeceği etki alanında eşdeğer bir alan ayrılır.

Buna göre; mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında yaya yolu olarak tanımlanan alanın kullanım amacı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre  “ağaçlandırılacak alan” genel başlığı altında yer almaktadır.

Diğer taraftan; Mekansal Planlar Yönetmeliğinde, İmar Planı değişikliklerinin “…(Madde 26) – (1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılacağı…” belirtilmektedir. Söz konusu plan değişikliği ile kent ve bölge ölçeğinde hizmet verebilecek bir tesis inşaa edilebilmesi amacı ile fonksiyon ve kullanım amacı değiştirilmemektedir.

 

Mülkiyeti Yalvaç Belediyesi’ne ait 271 ada 20 parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ağaçlandırılacak alan ,1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ağaçlandırılacak alan olarak tanımlanmıştır.271 ada 20 parsel içerisinde kalan 7.00.m.lik yaya yolu güneyindeki konut adasındaki parsellerin geniş yoldan cephe aldığı için bu yolun işlevliği kalmadığından dolayı kaldırılarak mevcuttaki haliyle Ağaçlandırılacak alan olarak kalması öngörülmüştür.

1/5000 NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ;

Yalvaç Belediyesi Mülkiyetinde ait 271 ada 20 nolu parselde bulunan planda ağaçlandırılacak alana konut alanı ile ağaçlandırılacak alan arasında bulunan 7 M lik yaya yolu dahil edilmiştir. 

Belirlenen bu amaca yönelik olarak; Yalvaç Belediyesi Mülkiyetinde bulunan 271 ada 20 parselde yer alan Ağaçlandırılacak Alana dahil edilmek üzere 7M lik yaya yolu, Mekansal Planlar yapım Yönetmeliği ile belirlenen kapsam ve gösterim tekniğine uygun olacak şekilde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ağaçlandırılacak alan olarak işlenmiştir.

 

Yukarıda açıklanan kapsam ve gerekçelerle oluşturulan 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ekte sunulmaktadır.

iştir.

 

PLAN NOTU: KONUT ALANI İLE AĞAÇLANDIRILACAK ALAN ARASINDA KALAN 7 M YAYA YOLU KAPATILARAK AĞAÇLANDIRILACAK ALANA DAHİL EDİLECEKTİR.

Haber Resimleri
Diğer Haberler