İLAN

10/08/2017

ISPARTA İLİ YALVAÇ BELEDİYESİ 553 ADA 16 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Plan değişikliğine konu alan; Isparta ili, Yalvaç İlçesi, kaşaşağı Mahallesi sınırları dahilinde L-26-A-19-D-3-D nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı paftasında kalmaktadır. 2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Yalvaç Belediyesi Mülkiyetinde bulunan 553 ada 16 parselde 12217  m² büyüklüğündeki alanın İlçenin Spor ve Oyun Alanı ihtiyacını karşılamak üzere İmar planı kararı ile Spor ve Oyun Alanı olarak 14 Haziran 2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğinde belirlenen kapsama ve gösterim tekniğine uygun olacak şekilde ‘KAPALI SPOR TESİSİ ALANI’’ olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

3.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Söz konusu parsel üzerinde mevcut durumda bir yapı yer almaktadır. Parsel Kaşaşağı Mahallesi olarak adlandırılan alanda bulunmaktadır.

4.PLAN KARARLARI

14 Haz 2014  tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ hükümlerine göre;

Mekânsal kullanım tanımları ve esasları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen mekânsal kullanım tanımları ve alan kullanım esasları aşağıda belirtilmiştir:

i)  Sosyal altyapı alanları: Birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlara verilen genel isimdir.

 

Buna göre; mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanı olarak tanımlanan parselin kullanım amacı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre  “Sosyal Altyapı Alanları” genel başlığı altında yer almaktadır.

 

Diğer taraftan; Mekansal Planlar Yönetmeliğinde, İmar Planı değişikliklerinin “…(Madde 26) – (1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılacağı…” belirtilmektedir. Söz konusu plan değişikliği ile kent ve bölge ölçeğinde hizmet verebilecek bir tesis inşaa edilebilmesi amacı ile fonksiyon ve kullanım amacı değiştirilmemektedir.

 

Mülkiyeti Yalvaç Belediyesi’ne ait 12217 m² yüzölçümlü 553 ada 16 parsel nolu taşınmazda bulunan alan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Park  Alanı ,1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanı olarak tanımlanmıştır. Sosyal altyapı alanları  olarak aynı tanım içerisinde  kentin spor ve oyun ihtiyacını karşılanması, spor faaliyetleri yapılmak üzere 1300 m2.yi geçmeyen yüksekliği teknolojik mimari gereklere göre belirlenen kapalı spor tesisi alanı ( Halı saha futbolu, basketbol, tenis v.b ) ile 240 m2.yi geçmeyen ( Büfe,lokanta,pastane,çayhane v.b ) subasman kotu 1.00 m., Yençok:2 kat olarak yapılar yapıla bilinir hükmü getirilmesi öngörülmüştü

 

 

 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. Maddesi’nde yer alan Alan Kullanımları tanımlarında;

 

 

 

Madde 14 – (Değişik:RG-8/9/2013-28759)  

Kent bölgeleri tanımları ve alan kullanış şartları:

2. Sosyal ve kültürel altyapı alanları :

b):Spor ve oyun alanları: Spor ve oyun ihtiyacını karşılanmak, spor faaliyetleri yapılmak üzere imar planı kararı ile kent, bölge  veya semt ölçeğinde ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yer alabilir.

denilmektedir.

1/5000 NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ;

Yalvaç Belediyesi Mülkiyetinde bulunan 553 ada 16 nolu parselde bulunan taşınmaza ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Rekreasyon Alanı ” olarak tanımlıdır. Belediye mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde Mekansal Planlar Yapım yönetmeliği ile belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanması amacı ile kurulması amaçlanan tesislerin hayata geçirilebilmesi için alt ve üst ölçekli planların uyumunun sağlanması amacıyla yine Sosyal Alt Yapı Alanları tanımı içerisinde kalan “Spor Alanı” tanımı getirilmiştir. Belirlenen bu amaca yönelik olarak; Yalvaç Belediyesi Mülkiyetinde bulunan 553 ada 16 parselde yer alan park alanının  yerleşme ölçeğinde hizmet verecek yine aynı Sosyal Altyapı alanları olarak   belirtilen Spor Alanı  yapılması amacına yönelik olarak, Mekansal Planlar yapım Yönetmeliği ile belirlenen kapsam ve gösterim tekniğine uygun olacak şekilde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Kapalı Spor tesisleri alanı olarak tanımlanmaktadır.

 

PLAN NOTU: Kentin spor ve oyun ihtiyacını karşılanması, spor faaliyetleri yapılmak üzere 1300 m2.yi geçmeyen yüksekliği teknolojik mimari gereklere göre belirlenen kapalı spor tesisi  alanı ( Halı saha futbolu,basketbol,tenis v.b) ile 500 m2.yi geçmeyen ( Büfe,lokanta,pastane,çayhane v.b ) subasman kotu 1.00 m.,Yençok:2 kat olarak yapılar yapılabilinir hükmü getirilmesi öngörülmüştür.

Haber Resimleri
Diğer Haberler