1034 ADA, PARSEL 1 ve 2’de, KONUT LEJANTINDAN TİCARET LEJANTINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN İMAR TADİLATI

28/09/2017

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ:28/09/2017 ASKIDAN İNİŞ TARİHİ: 28/10/2017

İlçemiz Yalvaç’a ait;

 

          Belediye Meclisinin 03/05/2011 tarih ve 2011/07 sayılı kararı ile onanan, yürürlükteki ilçemiz 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına göre ayrık nizamlı ticari adası olarak belirlenen ada 1034, 1 ve 2 nolu parsel, Özdemirler İnş.’ın 27/09/2016 tarihli dilekçesi ile ticaret lejantından konut lejantına çevrilmesi yönünde imar planı değişikliği yapılması talep edilmiştir.

        Belediye Meclisinin 01/12/2016 tarih ve 152 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Özdemirler İnş.’ın  “İmar Planı Değişikliği Talebi” hususu incelenerek; talep imar komisyonunda uygun bulunarak, 02/12/2016 tarih ve 159 sayılı Belediye Meclis Kararı ile  talep kabul edilmiştir.

        İlgi tarih ve sayılı meclis kararı gereği Yalvaç ilçesi Leblebiciler Mahallesi 1034 ada 1 ve 2 parsel için hazırlanan, ticaret lejantından konut lejantına çevrilmesini öneren, 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin imar planı paftası ve raporu Belediye Meclisince 07.02.2017 tarih ve 23. No.lu kararı ile onanmıştır.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 26.05.2017 tarih ve 3322 sayılı yazısı ekinde yer alan İnceleme Raporunda “bahse konu plan değişikliği ile Leblebiciler Mahallesi 1034 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanın ticaret kullanımından, konut kullanımına çevrildiği buna karşılık sosyal donatı alanının ayrılmadığı bu durumun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 5. Fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ayrıca söz konusu parsellerin bulunduğu yolun her iki tarafının da ticaret olarak planladığı, bu nedenle bahse konu alanın ticaret kullanımından konut kullanımına çevrilmesinin planın bütünlüğünü bozacağı kamu yararına olmadığı ve teknik bir zorunluluğun bulunmadığı” yönünde tespit yapılmıştır. Bu sebeple planın eski halinde döndürülmesinin görüşülmesi ve Leblebiciler Mahallesi 1034 ada 1 ve 2 parsel için hazırlanan, konut lejantından ticaret lejantına çevrilmesini öneren, 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin imar planı paftası ve raporu Belediye Meclisinin 08/09/2017 tarih ve 88 sayılı kararı ile onanmıştır.             

         Onanan Uygulama İmar Planı Değişikliği “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin” 33. maddesi gereğince Yalvaç Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosu ve Yalvaç Belediye Başkanlığı internet sitesinde 28/09/2017 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan imar planı değişikliği 28/10/2017 tarihinde askıdan indirilecektir.

          Söz konusu Uygulama Nazım ve İmar Planı değişikliklerine varsa itirazı olanların, Yalvaç Belediye Başkanlığına askı süresi içerisinde itirazlarınızı yazılı olarak yapmaları gerekmektedir.

 

           Keyfiyet ilan olunur. 28/09/2017

Haber Resimleri
Diğer Haberler