MÜDERRİS MAHALLESİ 227 ADADA YAPILAN İMAR PLANI TADİLATI

05/10/2017

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 05/10/2017 ASKIDAN İNİŞ TARİHİ: 05/11/2017

 

                                                  


         Isparta İli, Yalvaç ilçesine ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Belediye Meclisi’nin 03.05.2011 tarih ve 2011/07 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yalvaç Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 110 sayılı kararı doğrultusunda tapunun Müderris Mahallesi 227 ada1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parsellerde bulunan taşınmazların Belediye Meclisinin 03.05.2011 tarih ve 2011/07 sayılı kararı ile onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planından önceki imar planında bitişik olmasına rağmen ayrık nizama dönüştürüldüğü, parsellerin konumları gereğince ayrık nizam yapılanma koşulları uygulandığı zaman taşınmazlarda yapı yapılacak büyüklüğün sağlanmadığı, imar adasındaki parsellerin konumlarının incelenerek yapı yapılabilecek şekilde eski müktesep haklarına uygun bitişik nizam yapı hakkı verilmesine ilişkin Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne görüş sorulmuştur.

         Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 15.09.2017 tarih ve 5895 sayılı yazısı ve ekindeki rapora göre “….13.09.2017 tarihinde yerinde ve İmar planında yapılan incelemede söz konusu parsellerin, Ayrık nizam düzeninde,3 kat yüksekliğinde ve 12 m.lik yola ön cephelerinin olduğu incelendiği, alanların 1.parselden 8.parsele doğru küçülerek gittiği incelenmiş, yapılan incelemede “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”nin 28.maddesi hükümleri doğrultusunda uygulanacak bahçe çekme mesafelerine göre özellikle küçülen parsellerde yapı yapılamayacağı görülmüştür. Yalvaç Belediye Başkanlığının Müderris Mahallesi 227 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parsellerde almış olduğu kararın parsellerin kullanımı açısından uygun olmadığı, İmar adasındaki parsellerin eski müktesep haklarına uygun olarak bitişik nizam yapı hakkı verilmesi uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Bu nedenle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda Müderris Mahallesi 227 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde Ayrık nizam yapılaşmadan , eski müktesep hakları olan bitişik nizam yapılaşma hükmüne dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

04/10/2017 tarihli Belediye Meclisi kararı ile onanmıştır.

         Onanan Uygulama İmar Planı Değişikliği “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin” 33. maddesi gereğince Yalvaç Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosu ve Yalvaç Belediye Başkanlığı internet sitesinde 05/10/2017 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan imar planı değişikliği 05/11/2017 tarihinde askıdan indirilecektir.

         Söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliklerine varsa itirazı olanların, Yalvaç Belediye Başkanlığına askı süresi içerisinde itirazlarınızı yazılı olarak yapmaları gerekmektedir.

           Keyfiyet ilan olunur. 05/10/2017


ISPARTA İLİ YALVAÇ BELEDİYESİ

227 ADA 1,2,3,4,5,6,7 VE 8 PARSELLERE  İLİŞKİN HAZIRLANAN

                                                                    1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Plan değişikliğine konu alan; Isparta ili, Yalvaç İlçesi, Müderris  Mahallesi sınırları dahilinde L-26-A-24-B-1-C nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı paftasında kalmaktadır.

                        

                     

                                                                                   Uydu Fotoğrafı