YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C.

YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

 

AMAÇ

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Yalvaç Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

YASAL DAYANAK

MADDE 2 – Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Yalvaç Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih ve 30 Sayılı kararı doğrultusunda ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

MADDE 3- Bu yönetmelik, Yalvaç Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

TANIMLAR

MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan            : Yalvaç Belediye Başkanı’nı,

Belediye          : Yalvaç Belediye Başkanlığı’nı,

Müdür              : Zabıta Müdürü’nü,

Müdürlük        : Zabıta Müdürlüğü’nü,

Üst Sorumlu   : Müdürün görevlerine yardımcı, Kendisine bağlanan bölüm ve büroların iş ve 

                            İşlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürüten

Personel        : Müdürlüğe bağlı çalışanların tüm personeli, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE YAPILANMA

Kuruluş

MADDE 5 – 1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte, Yalvaç Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih ve 30 Sayılı kararı doğrultusunda ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Belediye zabıta müdürlüğü; Müdürlük oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

2) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta müdürlüğü için ihtiyaç duyulacak Zabıta Karakol Amirlikleri, Zabıta Karakol Noktaları kurulabilir.

3) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre temizlik, sağlık, trafik, turizm, gibi alt birimlere ayrılabilir.

4) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya birlikte görev yapar.

 

 

Teşkilatlanma

MADDE 6 - Belediye zabıta müdürlüğü personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; zabıta müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur. Müdüre yardımcı olmak bakımından, yeteri kadar üst sorumlu görevlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Görevleri

MADDE 7- a) İlçenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisinin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan

İşyerlerinin çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve mallara mevzuatta göre işlem yapmak.

10) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

11) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

12) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

13) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

14) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

15) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

16) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

17) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

18) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre

Belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilâtlarda yardımcı olmak.

19) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

20) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesislerin, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip

Edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına engel olmak.

21 )İlgili yasa ve yönetmeliklere tam riayet ederek; Belediyeye ait Türk Bayraklarının bakımını,sayımını ve kontrolünü yapmak ilgili yerlerde asmak ve astırtmak ( Şehitlerimizin mezarlarında,Yalvaç Isparta Girişi Kuledeki,Anlatan Meydanındaki ve Kızılca Tepesindeki Büyük gönderdeki bayrak dahil )

22 ) Ramazan Ayında Ramazan Davulcularını belirlemek ve kimlik kartlarını düzenlemek

23 ) Tehlikeli atıkların,taşınması ve bertaraf edilmesi aşamalarını denetlemek

 

b) İmar ile ilgili görevleri;

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve ilgili birimlere bildirmek, yıkımla ilgili diğer tedbirleri almak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili müdürlük/müdürlüklere bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıta Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıta Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

 

ç) Trafik ve Otogar ile ilgili görevleri;

1) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

2) Belediyece yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

3)Otogar iş ve işlemlerini; kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak.

4)Otogar giriş ve çıkışları takip etmek,

5)Şehir içi ulaşım araçlarının düzenli ve güvenli taşımacılık yapmalarını sağlamak

6)Bilet Satış merkezlerini ve biletleri kontrol etmek

7)Vatandaşlardan mahalle ve köy muhtarlarından gelen talep ve şikâyetleri Belediye Başkanına iletmek,

 

 

d) Yardım görevleri;

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve

Kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

4)Yalvaç Belediye Başkanlığı sosyal Yardım Yönetmeliği usul ve esaslarına göre Yalvaç Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz, yoksul kişileri (Kişi onur ve haysiyetine tam riayet ederek) tespit etmek, yine aynı yönetmelik çerçevesinde yardım yapmak

5)Özürlülere ve özürlü ailelerine bütçe imkânları dâhilinde yapılacak aynî ve nakdi sosyal yardımların yürütülmesini Yalvaç Belediye Başkanlığı sosyal Yardım Yönetmeliği usul ve esaslarına göre sağlamak,

6)Yalvaç Belediye Başkanlığı sosyal Yardım Yönetmeliği usul ve esaslarına göre gıda bankası oluşturmak, oluşturulan gıda bankasından yönetmelik kriterlerine göre ihtiyaç sahiplerine ayni yardım yapmak,

7)Sosyal yardım merkezi projesini geliştirmek ve yürütmek. ( Günümüzde yüz yüze ilişkilerin azalması ile birbirini yakından tanımayan, birbirinin sorunlarını bilmeyen buna rağmen aynı kentte yaşayan kentliler olarak yardımlaşma ve dayanışmayı, yoksulluğun azalması, israfın önlenmesi, toplumsal barış ve hoşgörüyü arttırmak adına geliştirilen bir toplumsal dönüşüm projesidir.)

 

e) Temizlikle İlgili Görevleri

1)Meydan, Bulvar, Cadde, Sokak ve kaldırımların el yada makine ile süpürülerek, gerektiğinde yıkanarak temizlenmesini sağlamak,

2)Çöplerin kaldırımlarda bulunan çöp kutusu, bidon, konteynır, vs de toplanması ve uygun araçlarla depolama alanına taşınmasını sağlamak,

3)Çöp kutusu, bidon, konteynır, vs nin güvenlik riski ve koku oluşturmayacak, yaya trafiğini engellemeyecek uygun yerlere yerleştirilmesini sağlamak,

4)Çöp konteynırı, çöp sepeti vb. periyodik yıkanması ve dezenfekte işlerini yaptırmak,

5)Hal ve Pazaryerlerinin temizlenmesi ve Pazaryerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesini sağlamak,

6)Kamu veya özel kişilerden gelen istek üzerine bina içi ve dışı ilaçlama hizmetini yaptırmak,

7)Karla mücadele iş ve işlemlerinde Fen işlerine destek vermek. (Kaldırım ve yollardan Karların temizliği, taşınması, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları vb.)

8)Salgınlara yol açabilecek her türlü haşere v.b. ile uygun yöntemlerle mücadele etmek Üreme alanları tespitini yapmak ve bu alanların yok edilmesini sağlamak

9)Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımını sağlamak,

10)Katı atıkların tekniğine uygun biçimde depolanması, etkisiz hale getirilmesi, geri kazanılabileceklerin ayrıştırılması, geri dönüşüm gibi yararlanma yöntemleriyle azaltılması veya yok edilmesini sağlamak,

11)Depolama alanlarının üzerleri tekniğine uygun biçimde örtülerek, yeşil alan olarak düzenlenmesini sağlamak,

12)Kurban kesim yerleri ile kurban satış yerlerini temizleyip dezenfekte etmek, Atıklarını yöntemince taşıyıp,  etkisiz hale getirmek.

13)Atık pil ve akümülatörlerin depolanmasını sağlamak

14)Ambalaj atıklarının kaynağında toplanması ve sağlıklı geri kazanımlarının sağlanmasında belediye yükümlülüklerini yerine getirmek

15)Atık yağların evlerde ve belediyelerde depolanıp, kanalizasyon sistemine karışmasını engellemek

16)Atık motor yağlarının depolanmasını sağlamak,

17)Çevre kanunu gereği Belediyemize yetki devri yapılacak konulardaki işleri yapmak

18)Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak,

19)Yalvaç Belediyesi temizlik hizmetlerini takip etmek, yaptırmak.

 

Yetkileri

 

MADDE 8 – Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

1) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

2) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

3) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

4) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

5) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

6) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımların işgallerini önler,

7) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,

8) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

9) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

10) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve

bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

11) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

 

Sorumluluğu

MADDE 9 - Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

 

Müdürün görev yetki ve sorumluluğu

MADDE 10 - Zabıta Müdürü, görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

1) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

2) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

3) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

4) Personelinin tüm özlük işlemlerini takip etmek.

5) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır

İşlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

6) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

7) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

8) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

9) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

10) Müdürlükler arası görev ve koordinasyonlarda gerekli çalışma ve desteği sağlamak,

11) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

Zabıta Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11- 1) Birimin sevk ve idaresinden, disiplininden, her türlü hal ve hareketinden sorumludur,

2) Amiri olduğu birimin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle Belediye Başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri, yetkileri dahilinde icra etmek ve ettirmekten sorumludur,

3) Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri alıp planlamasını yaparak Zabıta Müdürlüğüne sunup, icra ettirir,

4) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin

programını hazırlayarak Müdürlük Makamına sunar,

5) Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri takip ve sonuçlandırmak.

 

Zabıta Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- 1) Zabıta birim amirinin verdiği görevi yürütmek,

2) Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur.

3) Karakol amiri olarak görevlendirildiğinde; belediyeleri ilgilendiren kanun tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek, emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur.

4) Büro Amiri olarak görevlendirildiğinde, hizmetle ilgili olarak büroya başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. Bürodaki iş ve işlemlerin, iş akımına uygun olarak, süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur.

 

Belediye Zabıta Memuru Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13- 1) Kendisine verilen görevleri alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik, verimli ve koordineli olarak yerine getirmek.

2) Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmak.

3)Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

 

Zabıta Noktaları

MADDE 14- Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapmakta olup, bulunduğu bölgede görev alanına giren her türlü belediye suçlarına yasa ve yönetmelikler dahilinde müdahale etmekle görevli lokal destek birimidir.

 

Seyyar Ekipler

MADDE 15 - 1) İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, izinsiz seyyar satıcıları men etmek,

beldenin temizlik, güvenlik, düzen ve esenlik hizmetlerini en uygun bir şekilde yerine getirmek,

2) Belediyemiz sınırları içindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD, DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım vb. yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek.

3) Yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

4) Belediye suçlarına anında müdahale etmekle görevli ve yetkilidir.

5) Denetimler sonucu tespit edilen eksiklik ve aykırılıklar için kesilen maktu cezalar ve verilen ihtarlar ile tanzim edilen durum tespit tutanaklarını müdürlüğe günlük bildirmek.

6) Belediyemiz sınırları içinde halka hizmet sunan işyerlerinin, faaliyet alanına özgü

mevzuat ile belediye emir ve yasaklarına uygunluğunun denetimini yapmak.

7) Belediyemiz sınırları içinde faaliyette bulunan işyerlerine ait isim, adres, faaliyet alanı, çalışan sayısı, sınıf ve özellikleri gibi ulaşılabilen tüm bilgileri toplamak müdürlüğe bildirmek

8)Belediyemiz sınırları içinde özellikle Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ile gece

halka hizmet sunan işyerlerinin, faaliyet alanına özgü mevzuat ile belediye emir ve yasaklarına uygunluğunun denetimini yapmak.

9) Gece denetiminde; gece faaliyeti olan Müdürlüklerle işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmak

10) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

11) Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren her konudaki ihbar ve şikâyetlere müdahale

etmek, gerekli önlemleri almak ve yasal yaptırımları uygulamak,

12)Temizlik işlerini takip etmek

13) Nöbetçi: tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında görev yaparak, zabıtaya intikal eden her türlü belediye suçları ile ilgili gelen şikâyetlerin gereğini yapmak

14) Nöbeti esnasındaki her türlü faaliyetini rapor halinde Müdüriyet makamına sunmakla görevlidir

15) Görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

 

 

.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EMİR VE YASAKLAR

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına tabi işyerlerine ait emir ve yasaklar

MADDE 16- 1) Ruhsata tabi işyerlerinde ruhsat harici başka bir faaliyetin gösterilmesi, satılması ve teşhir edilmesi yasaktır.

2) İşyerlerinin; işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik

hükümlerine uygun olmaları ve bu şartları sürekli muhafaza etmeleri zorunludur.

3) İşyerinde her ne sebeple olursa olsun müşteriye kaba davranmak ve hakaret etmek yasak olup, işyeri sahiplerince hadise ve olayların olmaması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

4) Tüm işyeri yetkilileri; denetim esnasında görevli memura yardımcı olmak ve denetim esnasında istenilen tüm belgeleri ibraz etmek zorundadır.

5) Ticari Faaliyet gösteren her işyeri bulunduğu bölgesi karakolundan esnaf teftiş defterini alarak tasdik ettirip, görevli memurlarca istenildiğinde ibraz etmek zorundadır.

6) Sağlık karnesi;

        a) Halkın yiyip içmesi, taranıp temizlenmesi, yatıp kalkması ve eğlenmesiyle ilgili tüm      

            müesseselerde çalışanların ilgili kurumlardan sağlık karnesi almaları zorunludur,

        b) Sağlık karnesinin süresi içinde periyodik kontrolünün yaptırılması zorunludur.

7) Doğrudan doğruya halk ile temas halinde bulunan, gıda üretim ve satışı yapılan işyerlerinde çalışan personelin temiz iş gömleği giymesi ve çalışma koşullarına göre kep giymesi zorunludur.

8) İşyerlerinde donanımlı ecza dolabının bulundurulması zorunludur.

9) Yönetmelikte belirtilen ruhsat, ustalık belgesi, vergi levhası, sertifika ve benzeri belgelerin

Çerçeveletilerek, işyerinin görünür bir yerinde asılı bulundurulması zorunludur.

10) İşyerlerinin Belediye encümeninin belirlemiş olduğu saatler dışında çalışması yasaktır.

11) Yaya bölgelerinde veya kendi işyerlerinin çevresinde ruhsatlandırılmamış alanın Belediyeden izin alınmadan kullanılması yada her ne şekilde olursa olsun işgal edilmesi yasaktır.

12) İşyerlerinin içi ve önünü ıslatmadan kuru olarak (toz çıkartarak) süpürülmesi yasaktır.

13) Satışa arz edilen her türlü malın satıştan imtina edilmesi ve çıkar amaçlı stoklanması yasaktır.

14) İşyerlerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması ve ağzı kapalı çöp torbalı çöp kovasının bulundurulması zorunludur.

15) Şehir içerisinde büfe, bakkal vb. işyerlerinde, önünde ve civarında alkolü içki içilmesi, içtirilmesi yasaktır.

16) Gıda maddelerini üreten, satan ve depo eden her türlü işyerlerinde vasıfları bozulmuş son kullanım tarihi geçmiş gıda maddelerinin bulundurulması ve satışının yapılması yasaktır.

17) İşyerleri sinek ve türlü haşarata karşı gerekli önlemleri almak zorundadır.

 

18) Haşarat ve dezenfekte ilaçları, deterjan vb. malzemelerin gıda maddeleriyle bir arada

bulundurulması yasaktır.

19) Sinema, tiyatro vb. gibi yerlerde, ilan edilen saatte gösteriye başlanılması zorunludur.

20) İşyerlerinde yaylı, kancalı el terazisi kullanılması yasaktır.

21) Satılan emtiaların ağırlıklarını etkileyecek, müşteriye zarar verecek kaplarla tartılması yasaktır.

22) Ticari faaliyet gösteren işyerleri yatakhane ve mesken olarak kullanılamaz.

23) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi tüm işyerleri temizlik ve hijyen kurallarına uymak

zorundadır.

24) Döner ocağının etteki yanmayı önlemesi için et ile alev arasında en az 15 cm mesafe olacak, döner ocağı radyon telleri patlak ve kırık olmayacaktır.

25) Merdiven altlarına gıda hazırlama, pişirme tezgâhları koymak ve buralarda gıda maddeleri depolamak yasaktır.

26) Mutfak girişinde, kova içinde dezenfekte madde bulunan paspas bulundurulması zorunlu olup, ayrıca zemine talaş dökülmesi yasaktır.

27) Çiğ etler ve tavuklar ile pişirilmeden yenen sebze ve diğer gıdaların ayrı ayrı reyonlarda

bulundurulması zorunludur.

28) İşyerlerinde hiçbir gıda maddesi direkt zemine konulmayıp, zeminden en az 10 cm. yüksekte ızgara ve raflara konulması zorunludur.

29) İşyerlerinde; dolap ve depolarda paslı çengel, paslı zemin ve duvar kaplaması, paslı raf

bulundurulması yasaktır.

30) İşyerlerinde pişirildiği halde satılamayan yemekler ile bir kısmı şişte kalan döner etlerinin tekrar satışa sunulması yasaktır.

31) Yemek listelerinde etli yemeklerin hangi cins hayvana ait etle yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

32) Perakende ekmek satışı yapan fırınlar, sattıkları ekmeğin fiyat ve gramajını gösteren bir levhayı müşterilerin görebileceği uygun bir yere asmak zorundadır.

33) Ekmeklere hamur halinde iken, üzerlerine bıçak vurularak bir çizgi açılması zorunludur.

34) Hamur halindeki ekmeklerin konulduğu masaların ve masalara ait bezlerin daima temiz olması zorunludur.

35) Ekmek imalinde kullanılan unların elenmeden hamur yapılması yasaktır.

36) Fırınların bacalarına filtre takılması zorunludur.

37) Fırınlarda ekmek imalinde sanayi ve kaya tuzu kullanılması yasaktır.

38) Satış sırasında artan etler 2 Kg.dan fazla olamaz ve tezgâh üzerinde bulundurulamaz.

39) Satılan etler, yağlı kâğıtlara sarılıp tartıldıktan sonra müşteriye verilecektir.

40) Kıyma müşterinin gözü önünde hazırlanacaktır.

41) Kasap dükkânlarında katkı maddeleri (ekmek, soğan, sarımsak, baharat vb.) ile kıyma çekilmesi yasaktır.

42) Kesilmiş kümes hayvanlarının iç organları çıkartılmış ve temizlenmiş olacaktır.

43) Deterjanların, çamaşır sularının, mekanik temizleme tozlarının açık olarak satılması yasaktır.

44) Yemekleri açıkta bulundurmak, pişirmek, pişirirken sokağa duman ve koku yaymak yasaktır.

45) Kullanılmış eşya satış yerlerinde, satılan eşyalar dezenfekte edilmeden satılamaz, ayrıca eski ve yeni eşya bir arada bulundurulamaz.

46) Yanıcı ve patlayıcı madde ticareti yapılan yerlerde, merdiven altlarında, koridorlarında, giriş-çıkış yerlerinde yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmak ve depolamak yasaktır.

 

 

 

Pazar yerlerine ait emir ve yasaklar

MADDE 17- 1) Pazarcılar, köylüler, üreticiler, üretici kooperatifleri ve kooperatif birlikleri, gıda maddeleri tüzüğü, Zabıta yönetmeliği, Belediye meclisi ve encümen kararlarına, Belediyece verilecek emir ve yasakların tamamına uymak zorundadır.

2) Pazar yerlerinde pazarcılar, zabıta ve tahsildar gibi personele görevi esnasında gerekli kolaylığı göstererek, belirlenen yasal işlemlerini yerine getirmekte yardımcı olmak zorundadırlar.

3) Pazarcılar kendilerine yardımcı olmak üzere çalıştırdıkları personelin her türlü hareketlerinden sorumlu olup, onların kusurları kendi hataları gibi görülerek işlem yapılır.

4) Pazarlarda belediyece bulundurulan malzemelerin tahrip edilmesi, kaçak elektrik ve su kullanımı yasak olup, bu fiillerden doğacak zararlar yapanlardan tahsil edilir.

5) Pazarcılar kendilerine tahsis edilen yeri belediyenin izni olmadan başkasına devir edemez ve kiralayamaz. Tespiti halinde adına tahsis olunan pazar yeri iptal edilir.

6) Pazar yerine bir gün önceden getirilen mallar çevreyi kirletmeden hazırlanacak, ancak kesinlikle satış yapılmayacaktır.

7) Pazarcı esnafı Belediyenin belirlediği pazar yerlerinin açılış ve kapanış saatine uymak zorundadır.

8) Pazarcı Esnafı malını boşalttıktan sonra araçlarını pazar etrafından kaldıracak, en geç saat 10.00’a kadar tezgâhını kuracak iş gömleğini giyip yaka kartını takarak, etiketlerini koymuş olacaktır.

9) Pazar içerisinde reyonlar dışında ve yürüyüş alanlarına maydanozcu, limoncu gibi kişilerin sergi açmaları yasaktır. Tezgâhların ön tarafına ve yan tarafına boş kasa, çuval terazi vb. konulmayacaktır.

10) Pazarcı esnafı pazarda çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırarak satış yapması, müşteriye kaba muamele etmesi ayrıca hileli ve eksik gramajlı malı satması yasaktır.

11) Pazarcı esnafı tezgâhının etrafını ve pazarı temiz tutmaya, çöp ve artıklarını çöp poşetlerine koymaya, dolan poşetlerini umumi çöp konteynırlarına götürüp, dökmeye mecburdur. Pazarcı esnafının ıspanak, pazı, yaprak, taze soğan, marul, kıvırcık gibi sebzeleri ıslatarak satış yapması yasaktır.

12) Pazar yerlerinde yıkanmadan yenen gıda maddelerinin açıkta satılması yasaktır.

13) Et ve Balık ürünleri satış yerlerinin su gideri olan ve rögarlara yakın yerde olması ve gıda tüzüğüne göre gerekli iznin alınması zorunludur.

14) Pazar yerlerinde oturak, ibreli ve elektronik teraziler dışında yaylı, asma terazilerin, kırık ve eksik kiloların kullanılması yasaktır.

15) Pazar içerisinde ateş yakmak, şemsiye, tente ve diğer malzemeler için demir kazık çakarak Pazar zeminini tahrip etmek yasaktır.

16) Pazarcı esnafının pazarda yırtık, çirkin görünümlü şemsiye vb. malzemeleri kullanması yasaktır.

17) Pazar içerisinde küfe, el arabası ile etrafı rahatsız edecek şekilde dolaşmak ve saat l0.00‘dan sonra pazar içersine araçlarla girerek mal boşaltmak yasaktır.

18) Pazar içerisinde elektrik üreten jeneratör vb. araç gereç kullanılması yasaktır.

19) Pazarcılar tezgâhlarını belirlenen renk ve biçimde tezgâh altı görünmeyecek şekilde örtmek zorunda olup, tezgâh altlarına çöp, süprüntü vs. koymaları yasaktır.

20) Pazarcılar odası; her pazar yerindeki kayıtlı esnafının yerlerini, kimlik bilgilerini içeren evrakları ve adreslerini Zabıta Müdürlüğüne vermeye, ayrıca satış sona erinceye kadar bir oda yetkilisini pazarda bulundurmaya zorunludur.

21) Pazar yerlerinde satış yapan pazarcı esnafı ve çalışanları Umumi İl Hıfzısıhha Kanununa göre sağlık karnesi çıkartarak, vizelerini yaptırmak zorundadır.

22) Malların belediye sınırları veya mücavir alanlar içerisinde perakende olarak satışını yapanlar, bunların toptancı halden satın alındığını belgelemek zorundadırlar.

23) Üreticiler belediyeden izin almak şartı ile ürettikleri malları üretici pazarlarında toptancı hale giriş zorunluluğu aranmaksızın doğrudan tüketicilere satabilirler.

 

Diğer emir ve yasaklar

MADDE 18- 1) Apartman, pasaj ve iş hanlarının otomat, merdiven ve asansörlerinin yönetimce çalışır durumda bulundurulması zorunludur.

2) Binaların balkon ve pencerelerinden halı-kilim vb. eşyaları silkelemek yasaktır.

3) Belediyelerce hizmet için yapılan umumi çeşmeler, sokak lambaları, levha, bina numaraları, tesis ve yangın musluğu işaretlerini bozmak, kırmak, kirletmek ve yerlerini değiştirmek yasaktır.

4) Cadde ve sokak kenarlarına konular bordür taşlarını, ızgara kapaklarını kırmak ve sökmek yasaktır.

5) Yeşil alanlarda, parklar ve çocuk bahçelerinde, ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, sökmek yasaktır.

6) Yeşil alanlar, parklar ve çocuk bahçelerinde;

a) Hayvan otlatmak, dövüştürmek, avlanmak,

b) Çamaşır yıkamak, temizlenmek,

c) İçki içmek,

ç) Motorlu, motorsuz taşıt araçları ile girilmesi yasaktır.

7) Anıtları kirletmek, çizmek, kırmak, bozmak yasaktır.

8) Bulvar, cadde, sokak meydan ve taksi duraklarında araç yıkamak yasaktır.

9) Araçların maksat dışı sürekli klakson çalması yasaktır.

10) Toprak, kum, cüruf, moloz vs. taşıyan araçların;

a) Üzerlerini branda ile kapatmaları,

b) Tekerleklerini temizlemeleri,

c) Cadde, sokak vb. yerleri kirletmemeleri,

ç) Yasal izin verilen yere döküm yapmaları zorunludur.

11) Demir tekerlekli araçlar, tornet ve el arabasının şehir içinde kullanılması yasaktır.

12) İzinsiz alanlarda hayvanların oynatılması, dövüştürülmesi ve teşhir edilmesi yasaktır.

13) Vahşi hayvanların izinsiz şehir içine sokulması yasaktır.

14) Cadde ve duvarlarda odun-kömür kırmak yasaktır.

15) Cadde, meydan ve sokaklarda at ve merkep gibi hayvanlarla yük taşımak yasaktır.

16) İnşaatların yapımı ve yıkımı esnasında güvenlik tedbirlerinin alınarak, etrafının tahta perde ile çevrilmesi ve boyanması zorunludur.

17) Kamyon ve iş makinelerinin inşaata giriş ve çıkışında kaldırım ve yolu tahrip etmeleri yasaktır.

18) İnşaatlarda işgale izin verilse dahi kaba inşaat bittikten sonra işgalin kaldırılması zorunludur.

19) Yollarda ve meydanlarda Belediyeden izinsiz baca açmak, kazı yapmak, yasaktır.

20) Ev, işyeri ve inşaatlarda kullanılan kirli sular ile lağım sularının ana kanala bağlanması zorunludur.

21) Belediyeden müsaadesiz kedi, köpek ve her türlü kümes hayvanı beslemek yasaktır.

22) Müsaadeli beslenen kedi, köpek gibi hayvanların süresi içinde aşılanmaları zorunlu olup, tasmasız, markasız dolaştırılması yasaktır.

23) Her türlü hayvan ölüsünü açıkta bırakmak ve umuma ait yerlere gömmek yasaktır.

24) Ticari faaliyet gösteren tüm işletmeler ile işhanı, apartman yönetimi ve kişilerin çöp ve atıklarını belediyenin duyurduğu saatler haricinde sokağa çıkartması yasaktır.

25) Belediye tarafından toplanması için sokağa çıkartılan çöp ve katı atıkların; izinsiz kişilerce

karıştırılması, dağıtılması ve toplanması yasaktır.

26) Binaların açık balkonlarının ve umumi bahçelerinin hurda deposu şeklinde kullanılması ve görüntü kirliliği oluşturulması yasaktır.

27) Barbekü ve bacası bulunmayan balkonlarda mangal yakmak yada her ne amaçla olursa olsun ateş yakarak duman çıkartmak yasaktır.

28) Yasal olarak yıkımı gerçekleştirilmiş kişilere ait gecekondu veya Belediyeye ait boş alanlar yada arsaların her ne amaçla olursa olsun izinsiz işgal edilmesi yasaktır.

29) Yaya kaldırımları ya da yolar üzerine her ne amaçla olursa olsun portatif veya sabit tabela vb. şeyler koymak yasaktır.

30) Cadde, sokak, meydan ve umuma açık alanlarda seyyar çalgıcılık yaparak halkı rahatsız etmek yasaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 19 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

1) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

2) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu

5) 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

6) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

7) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet

Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

8) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

9) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

10) 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği,

11) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan, Kamu

Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

12) 14/7/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

13) 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

GÖREV VE HİZMETLERİN İCRASI

Görevin alınması

MADDE 20- Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin planlanması

MADDE 21 - Zabıta Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde Yürütülür.

 

 

Görevin yürütülmesi

MADDE 22 - Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 23 - 1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 24 - 1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının ya da Özel Kalem Müdürünün imzası ile yürütülür.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

EVRAKLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE ARŞİVLEME

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 25 - 1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 26 - 1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

DENETİM

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

MADDE 27 - Zabıta Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 

 

 

 

ONUNCU BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 - İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 29 - Bu yönetmelik Yalvaç Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bundan önce yürürlükte olan Yalvaç Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır

Yürütme

MADDE 30Bu yönetmelik hükümlerini Yalvaç Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

Halil Hilmi TÜTÜNCÜ

Belediye ve Meclis Başkanı

Fatma Meral DURUCAN

Meclis Üyesi

Doğan TURAN

Meclis Üyesi

Nuh Murat SARIOĞLU

Meclis Üyesi

 

 

İbrahim ŞEN

Meclis Üyesi

Turgut MUTAF

Meclis Üyesi

Fahri KODAL

Meclis Üyesi

Orhan ÖZEN

Meclis Üyesi

 

 

 

 

 

Mehmet BUĞDAYCI

Meclis Üyesi

Mümin İNANICI

Meclis Üyesi

Arifkadın UZEL

Meclis Üyesi

İsmail ÖZYURT

      Meclis Üyesi

 

 

Mevlüt AŞIK

             Meclis Üyesi

Abdullah GÖKKAYA

Meclis Üyesi

Gencer KONDAL

Meclis Üyesi

Hatice BAŞARAN

       Meclis Üyesi