YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

 

YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmelik, Yalvaç Belediye Başkanlığında, 657 sayılı Kanunun 2670 sayılı kanunla değişik 55 nci maddesine dayanılarak; aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik Hükümleri; Yalvaç Belediye Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren Devlet memurluğuna aday olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 55. maddesi ve 27 Haziran 1983 gün ve 18090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmeliğin 33. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen:

a)        Aday Memur: İlk defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için uygulanacak sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere kuruluşa atananları,

b)       Asil Memur: Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan kişileri,

c)        Adaylık Süresi: Devlet Kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananların atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi,

d) Temel Eğitim: Bütün aday memurların asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları Devlet Memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitim,

e)Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurların sınıf, görevleri ve kuruluş ile ilgili olarak yapılan eğitimi,

f)     Staj: Aday Memurların kuruluştaki görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,

g)    Sınav: Temel ve Hazırlayıcı Eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi seviyesini ölçme işlemini,

h)Değerlendirme; Temel ve Hazırlayıcı Eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi seviyesini ölçme işlemini,

ı) Kuruluş: Yalvaç Belediye Başkanlığını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ile İlgili İlke ve Esaslar

MADDE 5- Aday Memurların eğitimi ile ilgili genel ilke ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel İlkeler:

1)   Eğitimin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, T.C. Kanunlarına milletin hizmetinde olarak tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulanacak, yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.

2)      Kuruluşta istihdam edilecek personelin, kamu hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak, hizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır.

3)     Eğitimi başarı ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluğa atanamazlar.

4)     Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim, Uygulamalı Eğitim ve Staj sıra içinde devam eder.

5)     Eğitimler aday memurların tahsil derecelerine göre düzenlenir ve yürütülür.

6)     Eğitimler Yalvaç Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün sorumluluğunda yapılır.

7)     Eğitim sürelerine sınavlar dâhildir.

b)  Temel Eğitim ile ilgili ilkeler:

1)Temel Eğitimin Hedefi: Aday Memurlara, Devlet Memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir.

2) Bu Eğitim, her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dâhilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

3) Bu eğitim süresi on günden az, iki aydan çok olamaz.

c)   Hazırlayıcı Eğitim ile ilgili ilkeler:

1)     Hazırlayıcı Eğitimin Hedefi: Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak, bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır.

2)     Hazırlayıcı Eğitim bir aydan az, üç aydan çok olamaz.

d)  Staj ile ilgili ilkeler:

1)     Stajın Hedefi: Aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ile kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır.

2)   Staj: Aday memurun görevi ile ilgili olmak üzere diğer bir kurum veya kuruluşa yaptırılabilir.

3)Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır. Temel, Hazırlayıcı ve Staj ile ilgili eğitim sürelerinde kısaltma yapılamaz.

Eğitim konuları

MADDE 6- Aday Memurların eğitim konuları aşağıda gösterilmiştir:

a) Temel Eğitim Konuları:

1)     Atatürk İlkeleri,

2)     T.C. Anayasası,

a)     Genel Esaslar

b)     Temel Hak ve Ödevler

c)     Cumhuriyetin Temel Organları,

d)     Yürütme,

3)     Genel Olarak Devlet Teşkilatı,

4)     657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

a)    Ödev ve sorumluluklar,

b)    Genel haklar,

c)    Yasalar

d)    Sicil ve disiplin işleri,

e)    Sosyal ve mali haklar,

f)     Amir - Memur İlişkileri,

g)    Müracaat ve şikayetler,

h)    h) Kılık kıyafet,

ı) Yer değiştirme,

i) Beşeri İlişkiler,

5)     Yazışma ve Dosyalama Usulleri,

6)     Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri,

7)     Halkla ilişkiler,

8)     Gizlilik ve gizliliğin önemi,

9)     İnkılap Tarihi,

10)       Milli Güvenlik Bilgileri,

11)       Haberleşme,

12)       Türkçe Dilbilgisi Kuralları,

13)       İnsan Hakları

b) Hazırlayıcı Eğitim Konuları, aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak;

1) Yalvaç Belediye Başkanlığının:

a)     Tanıtılması,

b)     Görevleri,

c)     Teşkilatı,

d)     İlgili Mevzuatı,

e)     Diğer kurumlarla ilişkileri,

2)Aday Memurun görevi ile ilgili hususlar,

3)Kuruluşun uygun göreceği diğer konulardır.

c) Staj Dönemi konuları:

Yalvaç Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü ile aday memurların bağlı olduğu Birim Müdürleri tarafından koordineli biçimde belirlenir.

Eğitimin yapılması

MADDE 7- Eğitimin yapılması: Temel Eğitim Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenen programlar çerçevesinde, Hazırlayıcı ve Uygulamalı Eğitim (Staj) ise ;Yalvaç Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Başkanlığında asgari Birim Müdürü seviyesindeki  yöneticiler arasından üç kişiden az olmamak üzere seçilerek  teşekkül eden Temel eğitim Komisyonu tarafından ayrı ayrı hazırlanır.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonları tarafından 6. ncı maddeye göre hazırlanan programlar çerçevesin de yapılır.

 

Eğitim ve sınav yürütme komisyonu

MADDE 8- Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu; aday memur miktarı, adayların eğitim seviyeleri ve atandıkları görevler dikkate alınarak asgari Birim Müdürü seviyesindeki yöneticiler arasından üç kişiden az olmamak üzere seçilir.

Bu Komisyon;

1)     Sınavları yapar.

2)     Eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlar.

3)     Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini alır.

4)     Sınavları değerlendirir.

5)     Yeteri kadar sınav uygulayıcısı ve gözetmen belirler.

6)     Adaylara yetecek kadar salon temin etmek

7)     Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak.

Sınav sorularının hazırlanması

MADDE 9- Sınav soruları aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır:

a)      Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında kurulan Temel Eğitim Kurulu tarafından 5. madde de tespit edilen konuları kapsayacak ve eğitim programlarında her konu için tespit edilecek zamanlarla orantılı olacak şekilde en az 100 adet hazırlanır.

b)      Hazırlayıcı eğitim ve stajlarla ilgili sınav soruları Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu tarafından hazırlatılır.

Sınavlar

MADDE 10- Sınavlar test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır.

Bunlardan biri veya birkaçı da uygulanabilir.

a)     Sınavlarda köşesi kapalı kâğıt kullanılması zorunludur.

b)     Sınavlar duyurulan yer, gün ve saatte başlar.

c)     Sınav soruları salon başkanı tarafından yoklama yapılıp, sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının açıklanmasından sonra dağıtılır.

d)     Sınav sonunda başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kâğıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kâğıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve en az 2 gözetmen tarafından imzalanır.

e)     Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staj süreleri içinde ara sınavlar yapılabilir.

Değerlendirme

MADDE 11- Eğitimler aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

a) Temel ve Hazırlayıcı Eğitim: Bu eğitimlerde sınav kâğıtları Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarısız olan aday memurların kâğıtları komisyonca bir daha okunarak değerlendirmeye tabi tutulur. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı sınavları yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

b) Staj Değerlendirme Belgesi: Staja katılanlar staj değerlendirme belgesi ile değerlendirilir. Bu dönemdeki aday memurlar yazılı veya uygulamalı sınava tabi tutularak da değerlendirme yapılabilir. Bu takdirde değerlendirme bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre yapılır.

Puanlar :

0-59 Başarısız

60-69 Orta

70-89 İyi

90-100 Pekiyi

Sınav sonuçlarının bildirilmesi

MADDE 12- Sınav sonuçları sınavın yapıldığı günü takiben iki gün içinde ilan edilir. Ayrıca sonuçlar başarısız adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Yazılı sınavlara itiraz

MADDE 13- Aday Memurlar yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından başlayarak iki gün içinde dilekçe ile Yalvaç Belediye Başkanlığına yapılır. Komisyon dilekçelere on gün içinde cevap vermek zorundadır. Yapılan bu inceleme neticesi kesindir. Sınavlara itiraz edenlerin itirazları neticelendirilinceye kadar aday memurlar müteakip eğitime devam ettirilirler.

Sınavlara katılmama hali

MADDE 14- Sağlık sebebi dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebi ile sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır. Soruların açılması, yazdırılması ve dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenler sınava katılmamış sayılır ve başarısız değerlendirilirler.

Sınavı geçersiz sayılacaklar

MADDE 15- Adaylar aşağıdaki durumlarda sınavlarda başarısız sayılırlar:

a)     Kopya girişiminde bulunanlar veya kopya çekenler, kopya verenler,

b)     Sınav düzenine aykırı davranışta bulunanlar,

c) Kendi yerine başkasını sınava sokanlar, hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır ve haklarında kanuni işlem yapılır.

Sınavların iptalini gerektiren haller

MADDE 16- Yalvaç Belediye Başkanlığı Sınav Komisyonunun kararı ile iptal edilir. Aşağıda sayılan hususlara sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

a)     Sınav sorularının çalınmış olduğunun tespiti,

b)     Soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının tespiti,

c)   Soruların yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17- Sınav belgeleri aşağıda belirtilen işlemlere tabi tutulur.

a)     Soruların cevap anahtarları, cevap kâğıtları bir yıl,

b)     Tutanaklar, değerlendirme fişleri iki yıl,

c)     Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava Sonuçlanıncaya kadar, saklanır. Bu şekilde yargı yoluna başvuran aday memurlar, durumlarını yazılı olarak Yalvaç Belediye Başkanlığına bildirirler.

Askerlik hali

MADDE 18- Aday Memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususları 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35. maddesi ( E ) ve ( F ) fıkraları göz önünde bulundurularak Yazı İşleri Müdürlüğünce belirlenir. Aday Memurların adaylık süresi içinde silâhaltına alınmaları durumunda tamamlanamayan eğitimleri, terhislerinden sonra müracaatlarını takiben durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dâhil edilerek tamamlattırılır.

Görevlerine son verilenlerin bildirilmesi

MADDE 19- Görevlerine son verilen aday memurlar, tespit edilen form doldurulmak suretiyle Yazı İşleri Müdürlüğünce en geç bir ay içinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu durumdaki aday memurların kayıtları Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında tutulur.

Memuriyete alınmama

MADDE 20- Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim, Uygulamalı ve Staj devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar üç yıl süre ile Devlet Memurluğuna alınmazlar. Sağlık sebepleriyle ilişkileri kesilenler için bu şart aranmaz. Üç yıllık sürenin tespitinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.

Eğitim ve öğretim elemanları

MADDE 21- Eğitim faaliyetlerinde; Kuruluş içindeki ve diğer kurum ve kuruluşlardaki uzman-ehil kişilerden, üniversite ve yüksek okulların eğitim ve öğretim elemanları ile diğer eğitim ve öğretim elemanlarından yararlanılır.

Ders ücretleri

MADDE 22- Eğitim işlerinde, Öğretim Elemanı olarak görev alanlara verilecek ücretler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bütçe Kanunu ile tespit edilen esas ve miktarlara göre ödenir.

Denetim

MADDE 23- Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetlerini yerinde denetler.

İşbirliği ve ortak eğitim

MADDE 24- Diğer kurum ve kuruluşlarla temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının uygulanmasında işbirliği yapılabilir, ortak eğitim imkânlarından yararlanılabilir.

Mecburi hizmetle yükümlü aday memurların eğitimi

MADDE 25- Mecburi hizmetle yükümlü olup aday memur olarak atanmış olanlar da bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitime tabi tutulurlar. Temel ve hazırlayıcı eğitimlerle, staj devrelerinin her birinde başarısız olanlar hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 225. maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanır.

Eğitim Yeri

Hazırlayıcı, Temel Eğitim ve Staj Yalvaç Belediye Başkanlığı binasında yapılır.

Yönetmelikte bulunmayan esaslar

MADDE   26-   Bu   Yönetmelikte   bulunmayan   hususlarda   Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 27- Bu Yönetmelik Hükümleri Yalvaç Belediye Meclisinin kararı ile ve bu kararın kesinleşmesi ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28- Bu Yönetmeliği Yalvaç Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK - I

 

 

FOTOĞRAF

 

 

ADAY MEMURLAR STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ

 

1.  ADAY MEMURUN KİMLİĞİ

 

a.     Adı ve Soyadı                    :………………………………………………

b.     Kurumu                             :…………………………………………….

c. Birimi                                 : ……………………………………………

d.     Kadro - Unvan ve Görevi :…………………………………………..

e. Doğum Yılı ve Yeri           :…………………………………………….

f. Baba Adı                           :……………………………………………….

g.     Sicil No                              : …………………………………………………

 

 

2. ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE DİĞER EĞİTİMLER

 

EĞİTİM                                                                                                  PUAN

 

TEMEL

HAZIRLAYICI

 

 

2.  MERKEZİ SINAVDA ALDIĞI PUAN

3.   

a. Yazıyla:

b. Rakamla:

 

 

 

 

4. DOLDURMA TALİMATI

a. Bu belge 2 nüsha tanzim edilir. Bir nüsha memurun özlük dosyasına konur. Diğer nüsha ise aday memura verilir.

b. Nitelikler kısmı, adayın staj yaptığı birimdeki ilk amiri ve ikinci amiri tarafından doldurulur. Eğer aday memur başka bir kurumda staj yapıyorsa bu takdirde staj belgesinin doldurulmasına esas olarak bilgiler aday memurun görevli olduğu kurum ve kuruluşa gönderilecek bölge bu bilgilere dayanılarak aday memurun I ve II nci amiri tarafından tanzim edilecektir.

c. Her niteliğin toplam puanı karşısında yazılmıştır. Niteliği verilecek puan amirlerce o niteliğin kriterlerine göre takdir edilerek kendilerine ait sütuna yazılmak suretiyle Nitelik puanı bulunacaktır.

d. Mesleki bilgiye ait niteliklerin hangi kriterlerden oluşacağı ilgili kurum veya kuruluşça belirlenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NİTELİKLER VE DAĞILIMI                           PUAN ARALIĞI     1. Amir       2. Amir

NİTELİKLER

Puan ağırlığı ve dağılımı

1'inci Amir   2'nci Amir

1. GENEL NİTELİKLER

10

 

 

a)Kılık - Kıyafetine özeni

2

 

 

b)Terbiyesi,nezaketi ve tevazu sahibi olması

2

 

 

c)Ağır başlılığı ve vakarı

1

 

 

d)Ciddiyeti

1

 

 

e)Kişisel çıkarlarına düşkünlüğü

2

 

 

f)Uygulamadaki tarafsızlığı ve hakkaniyeti

1

 

 

g)Malzeme ve zamanı yerinde kullanımı

1

 

 

2. DİSİPLİN KURALLARINA UYARLIĞI

15

 

 

a)Kanun, yönetmelik ve emirlere uyması

4

 

 

b)Görevlerini tam ve zamanında yapması

5

 

 

c)Üstlerine karşı tavır ve hareketi

3

 

 

d)Masa arkadaşlarına karşı tavır ve hareketi

1

 

 

e)İtaati

2

 

 

3. ÇALIŞKANLIĞI

15

 

 

a)Görev yapmada heves ve gayreti

5

 

 

b)Araştırma ve inceleme kabiliyeti

5

 

 

c)Fiziki yorgunluğa dayanıklılığı

2

 

 

d)Fikri yorgunluğa dayanıklılığı

3

 

 

4. İŞBİRLİĞİNE UYUMU

5

 

 

a)Grup çalışmasına yatkınlığı

3

 

 

b)Geçimliliği

2

 

 

5. GÜVENİLİRLİĞİ VE SADAKATI

5

 

 

a)Dürüstlüğü

2

 

 

b)Dedi - kodu yapma alışkanlığı

1

 

 

c)Gizliliğe riayeti ve sır saklaması

1

 

 

d)Güveni kötüye kullanması

1

 

 

6. MESLEKİ BİLGİSİ

50

 

 

a)Temsil yeteneği

5

 

 

b)Mevzuat bilgisi

10

 

 

c)Müzakere yeteneği

5

 

 

d)Mesleki bilgisini;

 

 

 

-yazılı olarak ifade etmesi

3

 

 

-sözlü olarak ifade etmesi

2

 

 

e)Problem çözme yeteneği

5

 

 

f)Kavrama yeteneği

5

 

 

g)İletişim kurma

5

 

 

h)Araç-gereci kullanma becerisi

5

 

 

ı)Karar verme yeteneği

 

5

 

 

TOPLAM PUAN    

 

 

 

 

 

 

 

 

AMİRLERİN KİMLİĞİ

 

 

1'inci Amir

2'nci Amir

ADI VE SOYADI:

 

 

UNVANI:

 

 

KURUMU:

 

 

DOLDURULUŞ TARİHİ:

 

 

İMZA VE MÜHÜR:

 

 

1'inci Amirin Toplam Notu:

 

 

2'nci Amirin Toplam Notu:

 

 

(1 ve 2'nci Amirin Toplam Notlarının Aritmetik Ortalaması)

 

 

STAJ NOTU

 

 

 

 

 

TASDİK OLUNUR

....../....../............

Tasdik eden yetkili

Amir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ADAY MEMUR YETİŞTİRME

BAŞARI BELGESİ

                                                                                                                                          

FOTOĞRAF

ADI, SOYADI                 :

 

BİRİMİ                            :

 

SİCİL NO                        :

 

Yukarıda adı soyadı belirtilen idaremiz elemanı, Yalvaç Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünce düzenlenen ADAY MEMUR YETİŞTİRME kurslarına katılarak Eğitim dönemlerini başarıyla tamamlamıştır.

 

 

 

 

EĞİTİM DÖNEMİ : P UANI :

 

Hazırlayıcı Eğitim .../.../......

 

Temel Eğitim .../.../......

 

Uygulamalı Eğitim .../.../......