YALVAÇ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI, AYRIŞTIRILMASI, TAŞINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA GİYSİ ve TEKSTİL ATIK KUMBARA VE YERLERİ KİRALAMA İŞİ İLANI

YALVAÇ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI, AYRIŞTIRILMASI, TAŞINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA GİYSİ ve TEKSTİL ATIK KUMBARA VE YERLERİ KİRALAMA İŞİ İLANI

YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


YALVAÇ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI, AYRIŞTIRILMASI, TAŞINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA GİYSİ ve TEKSTİL ATIK KUMBARA VE YERLERİ KİRALAMA İŞİ İLANI


İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

MADDE 1-

Yalvaç Belediyesi Sınırları İçinde Tekstil Atıklarının Toplanması, Ayrıştırılması, Taşınması, Değerlendirilmesi Amacıyla Giysi ve Tekstil Atık Kumbara ve Yerleri Kiralama İşi, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

İŞİN NEVİ

MADDE 2-

Yalvaç Belediyesi Sınırları İçinde Tekstil Atıklarının Toplanması, Ayrıştırılması, Taşınması, Değerlendirilmesi Amacıyla Giysi ve Tekstil Atık Kumbara ve Yerleri Kiralama İşi yapılacaktır.


İŞİN SÜRESİ

MADDE 3-

Kiralama Süresi 3 (üç) yıldır.


İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ

MADDE 4-

Yukarıda niteliği ve özellikleri belirtilen işin ihalesi 17.01.2023 tarihinde saat 15.15’de Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Mali Hizmetler Müdürlüğünden görebilir ve ihale şartnamesini 250,00 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne yatırarak satın alabilirler. 


MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI 

MADDE 5-

a) Kiralaması yapılacak işin muhammen ihale bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıda gösterilmiştir.  İstekliler söz konusu taşınmazın kiralama ihalesine katılabilmek için muhammen bedelin 60.000,00 TL nispetinde geçici teminat bedelini 1.800,00 TL 17.01.2023 kadar Mali Hizmetler Müdürlüğünün veznelerine yatırmaları veya bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını, teminat olarak vermeleri mecburidir. Aksi takdirde verilen teklif dosyaları geçersiz sayılacaktır.

b) Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. 

(1) 'I'edavülde olan Türk Lirası, 

(2) Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları, 

(3) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahvillerden herhangi biri,


İHALEYE KATILMA ŞARTLARI 

MADDE 6-

a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmakla birlikte ihaleye iştirak edecekler 250,00 TL bedel karşılığında şartname almak ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 25. ve 26. Maddesine uygun geçici teminat vermek zorunludur.

b) İhaleye katılabilmek için, 2886 Sayılı Yasanın 5 inci maddesinde yazılı şartlar aranır.

c) İhaleye gireceklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisans Belgeleri (Lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır.)


A-İsteklilerin Gerçek Kişi Olması Halinde; 

a) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)

b) Nüfus cüzdanı sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)

c) Bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname

d) Tebligat için adres beyanı

e) Noter tasdikli İmza beyannamesi 

f) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

g) Şartname alındı makbuzu 

h) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

i) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname

j) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi.

k) İhaleye gireceklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisans Belgeleri (Lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır.)

l) SGK Borcu yoktur

m) Vergi borcu yoktur

n) Fetö/PYD

o) Sabıka kaydı

B- İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;

a) Tebligat için adres beyanı

b) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri

c) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna, 4734 ve 2886 sayılı kanunlar kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge

d) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.

e) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)

f) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

g) Şartname alındı makbuzu

h) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

i) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,

j) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi.

k) İhaleye gireceklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisans Belgeleri (Lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır.)

l) SGK Borcu yoktur

m) Vergi borcu yoktur

n) Fetö/PYD

o) Sabıka kaydı

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İhale şartnamesini mesai saatleri içerisinde ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri

       İlan olur.  03.01.2023

2023-01-03

YALVAÇ BELEDİYESİ