Disiplin Amirleri

T.C.
YALVAÇ BELEDİYESİ
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Yalvaç Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Yalvaç Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.
Disiplin amirleri
MADDE 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgesin de gösterilmiştir.
Memurların disiplin işleri
MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, Yalvaç Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği, Yalvaç Belediye Başkanı            yürütür.

Ek: Disiplin Amirleri Çizelgesi.
YALVAÇ BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ


UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKANI

BİRİM MÜDÜRLERİ/İŞLETME MÜDÜRÜ, BİRİM AMİRLERİ

BELEDİYE BAŞKANI

AVUKAT

BELEDİYE BAŞKANI

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİ

BİRİM AMİRİ (*)

BELEDİYE BAŞKANI