ÖRNEK DİLEKÇELER VE FORMLAR

Emlak Vergisi Bildirimi (Arsa İçin)

Emlak Vergisi Bildirimi (Arazi İçin)

Emlak Vergisi Bildirimi (Bina İçin)

II NO’LU BİLDİRİM TABLOSUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Arazi / Arsa / Bina hangi belediye sınırları içinde ise bu satıra o belediyenin adı yazılacaktır. Belediye sınırları içinde değilse bu satır bir çizgi ile iptal edilecektir.

Arazi / Arsa / Bina nin bulunduğu köy ve mahallenin adı yazılacaktır.

Arazinin bulunduğu cadde sokak yada semt adı yazılacaktır. Cadde veya sokak üzerinde değil ise, bulunduğu mevkiin adının yazılması gerekir

Tapu belgesinde kayıtlı bilgilerden yararlanılmak suretiyle doldurulacaktır. Tapu kaydı yoksa “Tapusuzdur” notu yazılacaktır.

Arazinin tamamının yüzölçümünün m2 olarak yazılması gerekir. Arazi hisseli ise hisseye düşen miktar değil, diğer hisse sahiplerinin hisseleri de dahil, tamamının yüzölçümü gösterilecektir. (Örneğin; 8 bin metrekarelik bir yerin 1/4 hisseli 4 ortağı vardır. Her bir mükellef bu satıra, yüzölçümü olarak 2 bin metrekare değil 8 bin metrekare yazacaklardır.)

Yer üzerinde mükellefin hisse oranı ne ise o miktar bu satırda gösterilecektir. (1/2,1/4,10/100 ibaresi gibi),hisseli değilse bu satıra “TAM” ibaresi yazılacaktır.

Yukarıdaki satırda yazılı yüzölçümünden, hisseye isabet eden kısmı gösterilecektir. (Örneğin; 20.000x1/4=5000 m2 gibi). Hisseli değilse bu satıra yukarıdaki rakam tam olarak yazılacaktır.

Bina Bildirimlerinde;

Bina arsasının alanı:

a) İmar ve kadastro planı ile tespit edilen parselin metrekaresidir.

b) İmar ve kadastro görmemiş arsalar için, inşaat sahası ile mütemmimi olan parçanın toplam alanıdır.

Aynı çatı altında birden çok bağımsız birim ve daire bulunan binalarda (apartman gibi) her bağımsız birim ve daireye arsanın tamamından isabet eden kısım (hisse durumuna göre) hesaplanıp yazılacaktır.

İnşaatın türü, bildirimde bulunulan binanın kaba inşaatında kullanılan malzeme ve taşıyıcı sistemlerine göre; çelik karkas, betonarme karkas, yığma kagir, yığma yarı kagir, ahşap taş duvarlı, gecekondu, kerpiç ve diğer basit binalardan hangisi olduğu yazılacaktır.

Binanın sınıfı (lüks, birinci, ikinci, üçüncü ve basit inşaat gibi) belirtilecektir.

Binanın mesken, işyeri, otel veya fabrika gibi kullanış şekli belirtilecektir.

İnşaatın bittiği ay ve yıl, ay belli değilse yalnız yılı yazılacaktır. (Örneğin; 8.7.1998 veya 1998 gibi) Bunlar da bilinmiyorsa binanın tahmini yaşı gösterilecektir.

Binaya sahip olunulan tarihtir. Bu satıra tarihi ay ve yıl, ay bilinmiyorsa sadece yıl olarak belirtilmelidir.

(Arazi Bildiriminde) Kıraç, taban ve sulak ibarelerinden arazinin durumuna uygun olanı yazılır. Kıraç arazi: Bariz olarak civardan yüksekte bulunan, meyilli ve sulanmayan arazidir. Yıllık yağış miktarı yeterli ve yağış dağılımı uygun olmayan düz ve düze yakın, nadas sistemi ile kültür bitkileri yetiştirilmesi mümkün olan ve sulanmayan arazi de kıraç sayılır. Taban arazi: Yağışların ve akarsuların toplandığı taban konumunda (pozisyonunda) genellikle düz ve düze yakın meyilde ve iyi, kifayetsiz ve fena drenaj şartlarındaki arazidir. Sulak arazi: Kıraç ve taban araziden sulananlara sulak arazi denir.

(Arsa veya bina bildiriminde) Arsaya / Binaya sahip olunulan tarihtir. Sahip olma tarihi ay ve yıl, ay bilinmiyorsa sadece yıl olarak belirtilmelidir.

İktisap tarihi: Sahip olunulan tarihtir. Sahip olma tarihi ay ve yıl, ay bilinmiyorsa sadece yıl olarak belirtilmelidir.

Varsa belediyece uygulanan kısıtlılık halinin başlangıç tarihi, imar planına dahil ise planın tarih ve no.su yazılacaktır. Kısıtlılığın başlangıç tarihi arazinin tasarrufunun kısıtlandığı tarihtir.

Bildirilen arazi: a) Daimi muafiyete tabi ise, “muafiyetin başlangıç yılı” ile “daimi” sözcüğü yazılacaktır. (Örneğin; 2002/daimi, gibi.)

b) Bildirim sırasında geçici muafiyetten yararlanıyorsa muafiyetin başladığı yıl ve muafiyet süresi gösterilecektir. (Örneğin; 2002/5 yıl, gibi.)

(Bina Bildirimlerinde ) Binanın yüzölçümüne müştemilat ve ortak yerlerle ilgili paylarda dahil edilecektir. Binanın (apartmanlarda ise dairenin) yüz ölcümü dış duvarları arasındaki mesafeler itibariyle metrekare (m2) cinsinden bulunacak alandır. Bina hisseli ise, hisseye isabet eden alan ayrıca belirtilecektir. (Örneğin; 120/2=60 m2 gibi)

Bina kaloriferli veya kalorifer yerine kullanılan klima tesisatlı ise bu durum belirtilecektir.

Bina asansörlü ise bu  durum belirtilecektir

NOT:

1- Elbirliği (iştirak halinde) mülkiyette müşterek imzalı tek bildirim verildiğinde, mükelleflerin tamamını gösterir bir liste bildirime eklenecek ve mükelleflerin tamamı bildirimi imza edeceklerdir.

2- Paylı (müşterek) mülkiyette her hissedarın kendi hissesini ayrı bildirim ile bildirmesi gerekir.

3- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan araziler için de bildirim verilmesi gerekir.

4- Bir mükellefe ait arazi bildirimlerinin bildirimine bir bildirim yetmemesi halinde yeteri kadar bildirim doldurularak birbirine iliştirilir.