YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C.

 YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ KAPSAM YASALDAYANAK TANIMLAR

AMAÇ

 

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; YalvBelediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

 

MADDE 2- Bu yönetmelik; Yalvaç Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün bünyesinde görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

YASAL DAYANAK

 

MADDE 3 – Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Belediye Teşkilat Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/2/2015 tarihli ve 2015/8 Nolu Genelgesi ile ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 TANIMLAR

 

MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan            : Yalvaç Belediye Başkanını,

Belediye          : Yalvaç Belediye Başkanlığını,

Meclis             : Yalvaç Belediye Meclisini

Encümen        : Yalvaç Belediye Encümenini

Müdür            : Muhtarlık İşleri Müdürünü,

Müdürlük       : Yalvaç Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü,

Muhtar            : Mahalle Muhtarını

Muhtarlık       : Mahalle Muhtarlığını

Personel           : Müdürlüğe bağlı çalışan tüm personeli,

                           ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE TEŞKİLATLANMA

KURULUŞ

MADDE5– Muhtarlık şleri  Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine  dayanarak Yalvaç  Belediye Meclisinin ……/08/2015 tarihli ……  sayılı kararı gereğince kurulmuştur

 

 

 

 

TEŞKİLATLANMA

MADDE 6 – Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Başkan ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı bir birimdir. Müdür,  Memurlar, işçi ve taşeron işçi personelinden oluşur.

a)      İhtiyaç duyulması halinde Başkanlık makamının onayı ile Şeflikler, bürolar, servisler  açılabilir.

b)      İki ayrı şefliğin, büronun veya servisin yapacağı iş ikiz görev olarak tek büroda toplanabilir.

c)      Farklı bürolardaki veya servislerdeki görevler ikiz görev olarak tek personele verilebilir, (Kurulduğunda) Şeflikler ve Bürolar arası görev dağılımında Müdür yetkilidir.

d)      Müdürlük bünyesinde yeterli ve deneyimli personel olmaması durumunda, Bu yönetmelikte zikredilen görevlerden, Diğer müdürlüklerde görevli memur ve işçi personele Başkanlık Makamının onayı ile ikiz görev olarak verilebilir.

A.     Müdürlüğün personel yapısı aşağıdaki gibidir;

a)      Müdür,

b)      Memur

c)       Daimi İşçi

d)      Geçici İşçiler

e)      Taşeron işçiler

f)       Sözleşmeli Personel

B.     Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

a)      Muhtarlık İşleri servisi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Muhtarlık işleri Müdürlüğü’nün görevleri

MADDE 7-  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün görevleri başta; Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması, muhtar taleplerini takip etmek ve etkin bir şeklide sonuçlandırmak üzere aşağıda sayılmıştır.

1.      Muhtarların bilgilerini tutmak,

2.       Muhtarlık İşleri müdürlüğünü ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,

3.      Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

4.       Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,

5.       Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,

6.      İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek,

7.       Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

8.      Başkanın, muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

9.       Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikayet, öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak

10.   Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

11.   Muhtarlarla ilgili oluşturulan projeleri, takibini yapmak,,

12.   Belediyenin muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili muhtarlarla gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak, 

13.   Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek,

14.  Faaliyet alanı ile ilgili muhtarların talep ve şikâyetlerini değerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,

15.  İkametgâh adresi Yalvaç olmayıp ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın tespit edilmesi, ikamet adreslerinin Yalvaç ilçe merkezine alınmalarının mahalle muhtarları ile birlikte sağlanması

16.  Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

MADDE 8- Muhtarlık İşleri Müdürü Bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan Belediye Başkanına karşı birinci derecede sorumludur.

A.     Müdürün Yetkileri;

1.      Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla belediye bütçesinde öngörülen harcamaları yapmak,

2.      Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve müdürlük dâhilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir.

3.      Muhtarlıklar Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

B.     Müdürün Sorumlulukları;

1.      Müdür, yetki ve görevleri ile ilgili yaptığı faaliyetlerden dolayı belediye başkanına ve yürürlükte ki mevzuata karşı sorumludur.

 

C.     Müdürün Görevleri;

1.      Muhtarlıklar Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,

2.       Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,

3.       Muhtarlıklar Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

4.       Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak,

5.       İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve organizasyonunu sağlamak,

6.       Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak,

7.       Belediyenin genel işleyişi çerçevesinde birimi ile ilgili proje ve hizmet çalışmalarını yürütmek,

8.       Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

9.       Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,

10.  ) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlamak,

11.   Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak,

12.   Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayarak amirine teklif etmek,

13.   Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,

14.   Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunmak,

15.   Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit etmek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halletmek, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat etmek,

16.   Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol etmek,

17.   Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak,

18.   Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırmak, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri almak,

19.   Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim etmek ve/veya ettirmek, Gerektiğinde bu bilgileri Başkanlık makamına ve ilgililere sunmak,

20.   Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; personelin çalışmalarını organize etmek,

21.   Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer'i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlamak,

22.   Çalışanlarının tabi oldukları mevzuata uygun tezkiye, izin ve hastalık gibi işlemlerini yürütmek, devam durumunu takip etmek ve denetlemek, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak,

 

Muhtarlık İşleri servisi

MADDE 9– Muhtarlık işleri servisinin görevleri;

1.      Müdürlük ile alakalı olarak İstenebilecek tüm bilgi ve belgeleri sistem üzerinde hazırlayarak sürekli güncel bulundurmak.

2.       Müdür tarafından verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.

3.       Çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenmek ve buna uygun tutum davranış sergilemek,

4.       Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak,

5.       Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak,

6.       Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırmak,

7.       Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirmek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV VE HİZMETLERİN İCRASI

Görevin alınması

MADDE 10- Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 Görevin planlanması

MADDE 11 –Muhtarlık İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 12 - Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

 Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 13 - 1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

 2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

 3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

 5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon                 

MADDE 14 - 1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

 2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Muhtarlıklar ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Belediye Başkanının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

EVRAKLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE ARŞİVLEME

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 15 - 1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 Arşivleme ve dosyalama

 MADDE 16 - 1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

DENETİM

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

MADDE 17 – Muhtarlık İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18-İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 19 - Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ile yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 Yürütme

 MADDE 20 – Bu yönetmelik hükümlerini Yalvaç Belediye Başkanı yürütür.

 

Halil Hilmi TÜTÜNCÜ

Belediye ve Meclis Başkanı

Fatma Meral DURUCAN

Meclis Üyesi

Doğan TURAN

Meclis Üyesi

Nuh Murat SARIOĞLU

Meclis Üyesi

 

 

İbrahim ŞEN

Meclis Üyesi

Turgut MUTAF

Meclis Üyesi

Fahri KODAL

Meclis Üyesi

Orhan ÖZEN

Meclis Üyesi

 

 

 

 

 

Mehmet BUĞDAYCI

Meclis Üyesi

Mümin İNANICI

Meclis Üyesi

Arifkadın UZEL

Meclis Üyesi

İsmail ÖZYURT

      Meclis Üyesi

 

 

Mevlüt AŞIK

             Meclis Üyesi

Abdullah GÖKKAYA

Meclis Üyesi

Gencer KONDAL

Meclis Üyesi

Hatice BAŞARAN

       Meclis Üyesi