YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

T.C.

YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yalvaç Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz, yoksul, özürlülere ve özürlü ailelerine bütçe imkânları dâhilinde yapılacak aynî ve nakdi sosyal yardımların yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Yalvaç Belediyesi sınırları dâhilinde ikamet edenlerden ihtiyaçlarını karşılayamayan ve muhtaç oldukları belirlenen dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli, yaşlı, sokakta yaşayan kimsesiz kişi, öğrenci, asker ailesi, gazi, yetim ve öksüz kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi ile 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (i) bendi ile 60’ ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç- gereçleri, hasta bezleri, hasta temizlik malzemeleri, ev eşyası gibi sosyal inceleme raporu ile müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

b) Belediye: Yalvaç Belediyesini,

c) Belediye Başkanı: Yalvaç Belediye Başkanını,

ç) Birleştirilmiş sosyal yardım: Yalvaç Belediyesi sosyal hizmetler kapsamında muhtaçlığı tespit edilmiş olan birey ve ailelere yönelik gerçekleştireceği aynî, nakdî ve geçici süreli barınma yardımlarını,

d) Engelli: Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanları,

e) Gıda Bankası: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin (b) bendi hükmüne göre sosyal yardımlaşma merkezi bünyesinde oluşturulan gıda bankasını,

f) Kimsesiz kişi: Kendisine bakacak kimsesi olmayan ya da yakınları tarafından terk edilmiş, yalnız bırakılmış muhtaç kişiyi,

g) Komisyon: Sosyal yardımdan yararlanacakları inceleyen ve değerlendiren yardım komisyonunu,

ğ) Muhtaçlık: Kendisini, eşini ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne ve babasını bulundukları mahallin hayat şartlarına göre asgari seviyede geçindirmeye yetecek asgari ücretin ½ si geliri, malı veya kazancı bulunmama hali,

h) Muhtaç kimse: Bu yönetmeliğe göre muhtaç olan kişileri,

ı) Müdürlük: Zabıta Müdürlüğünü,

i) Nakdî yardım: Müracaatçının sosyal inceleme raporu sonucunda belirlenen ihtiyacına göre verilecek para yardımını,

j) Sosyal inceleme: Aynî ve nakdî yardım hizmetlerinin yürütülmesinde görevli değerlendirme komisyonunun aile ve çevre şartlarıyla sosyal, ekonomik durumlarını kapsayan incelemeyi,

k) Sosyal yardım merkezi: Günümüzde yüz yüze ilişkilerin azalması ile birbirini yakından tanımayan, birbirinin sorunlarını bilmeyen buna rağmen aynı kentte yaşayan kentliler olarak yardımlaşma ve dayanışmayı, yoksulluğun azalması, israfın önlenmesi, toplumsal barış ve hoşgörüyü arttırmak adına geliştirilen bir toplumsal dönüşüm projesini,

l) Yaşlı: 60 yaş ve üzeri yaşlarda olup sosyal, kültürel ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiyi,

m)Bağış: Bu yönetmelik kapsamında muhtaç kişilere ulaştırılmak üzere; Kişi, Sivil toplum örgütleri ile Kamu kurum ve kuruluşların yapacakları ayni ve nakdi yardımı ifade eder,

n) Yönetmelik: Yalvaç Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yardımlar, İçeriği ve Çeşitleri

Yardımlar

MADDE 5- (1) Yardımlarla ilgili esaslar;

a)Yıl boyunca yapılacak yardımların miktarı bütçede belirlenen yoksul ve muhtaçlara ayrılan ödeneği aşması durumunda yeterli ödenek aktarımı yapılabilir.

b)Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

c)Yardımlar nakdî ve aynî olabileceği gibi kısmen nakdî ve kısmen aynî de yapılabilir.

ç) Yardıma muhtaç kişileri üretken duruma geçirmek maksadıyla mümkün ise bunlara iş

İmkânı araştırılması veya üretkenliklerini kendi aralarında sağlayacak araç ve gereçlerinin alınmasına, eğitilmeleri için kurslar açmaya karar verebilir.

d) Yardımlar, devamlı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir. Muhtaçlık durumuna göre nasıl ve ne kadar süre ile yardım yapılacağına Yardım Komisyonu kararında yer verilir.

e) Yardım yapılmasına karar verilen kişilere ayrıca numaralı bir kimlik verilir ve yardım kararları mahalle bazında tasnif edilerek, yetkili kişi tarafından imza altına alınarak muhafaza edilir.

f) Aynî ve nakdî yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, özürlü, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

g) Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

ğ) Yardımların bağış olarak alınmasında ve dağıtılmasında muhtarlıklar, dernek, vakıflar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile de işbirliği yapılabilir.

h) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, yardım komisyonu kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki, kart ve benzeri ile verilebilir.

ı) Aylık ve yardımların başlama tarihi, başvurunun Komisyonca kabul edildiği tarihi takip eden aybaşı veya ihtiyacın aciliyetine göre yapılır.

i) Aynî yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında 04.01.2002 Tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

j) Aynî yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelikte tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

k) Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan aynî yardımlar ile belediyece tedarik edilen mal, madde ve malzemeler sosyal yardımlaşma merkezinde toplanır; belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır ve tutanak düzenlenir, Sosyal Yardımlaşma Merkezi envanterlerinden düşülür.

l) Aynî yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde yaptırılabilir.

m) Aynî yardımlar süreli veya kırtasiye, ilaç, gıda, giyim, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, mutfak eşyası, medikal malzeme ve yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

n) Aynî ve nakdî yardımların yapılmasında ve muhtaçlık tespitinde belediyenin takdir yetkisi esastır. Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz. Muhtaçlık durumu düzeldiği tespit edilenlerden yardım kesilir.

o) Yardımın ulaştırıldığı bağış sahiplerine telefon, elektronik posta veya bir başka iletişim aracı ile bildirilir ve teslimatlar tutanakla kayıt altına alınır.

 

İçeriği ve çeşitleri

MADDE 6- (1) Yapılacak yardımlar aşağıda belirtilenleri kapsar:

a) Afet Yardımı: Deprem, sel baskını, yangın gibi her türlü doğal afet durumlarında yapılacak yardımlar.

b) Cenaze yardımı: Belediyenin kimsesiz, yoksul, fakir, muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişiler için yaptığı ücretsiz defin işlemleri yardımıdır.

c) Diğer yardımlar: Yukarıda sayılan yardımlar mahiyetinde olmak kaydıyla, ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılamak üzere Belediye Meclisi kararına bağlanarak yapılacak diğer sosyal yardımlardır.

ç) Engelli Yardımı: Engellilere yapılacak aynî ve nakdî yardımlardır.

d) Evlilik Yardımı: Evlenecek ihtiyaç sahibi kişilerin evlilik yaşamlarını sürdürmeleri için, ev içinde zaruri ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanması ve düğünlerinin yapılması yardımıdır.

e) Gezi ve tatil imkanı: İhtiyaç sahibi ve/ veya başarılı öğrenciler ile yaşlı ve engellilere; Yalvaç halkına ve kaynaştırma amacıyla öğrencilere yönelik ülkemizin önemli kültür, tarih ve tabii güzellikleri olan yörelere çeşitli gezi organizasyonları yapmak.

f) Gıda yardımı: yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engellilere verilen yardımlardır.

g) Giyim yardımı: Elbise, palto, kaban, yağmurluk, çorap, şapka, ayakkabı, eşofman, özel günler için kıyafet ve benzeri giyim eşyası yardımlarıdır. Bayramlarda özellikle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımı yapmak.

ğ) İçme sütü yardımı: İlçemizde bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine öğretim süresince yapılan pastörize süt yardımıdır.

h) Kırtasiye yardımı: İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardım, defter, kitap, araç- gereç, öğrenci kıyafeti, çanta ve kırtasiye yardımıdır.

ı) Muhtaç aylığı yardımı: Belediye meclisinde belirlenen miktarda nakdî olarak yapılan sürekli ve süreksiz muhtaç aylığı yardımıdır. Bunlar her ayın ilk haftasında ödenir. Yönetmeliğin 7 inci maddesine göre bu hususta yapılan başvurular gerekli inceleme raporu düzenlenerek Yardım Komisyonu’nca karara bağlanır.

i) Nakdî eğitim yardım: İhtiyaca göre Belediye Meclisi’nce belirlenen miktarda nakdî eğitim yardımıdır. İlk, ortaöğretim, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik nakdî yardımlar için okul müdürlüklerince öğrencinin durumuna dair verilen bilgi ve belge yeterlidir. Ayrıca, üniversite ve lise yerleştirme sınavlarında Yalvaç’ta her dalda birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere Belediye meclisince belirlenen miktarda öğrenim yardımı yapılır.

j) Sağlık yardımı: muhtaç vatandaşlara yapılacak tedavi, ilaç ve hasta bakım malzemesi yardımlarıdır.

k) Sıcak yemek yardımı: İdare tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde vatandaşlara yemek çadırlarında veya kapalı mekanlarda günlük verilen sıcak yemek yardımıdır.

l) Sosyal yardım: İhtiyaç sahibi olan ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencilerine veya ailelerine; kırtasiye, giyim, gıda, yakacak, barınma, ulaşım giderleri ile okudukları bölümlerin öğrenim katkı paylarını ödeme güçlüğü içinde olanlara eğitim dönemi içinde verilen birleştirilmiş sosyal yardımlardır.

m) Sosyal yardımlaşma merkezi: Günümüzde yüz yüze ilişkilerin azalması ile birbirini yakından tanımayan, birbirini sorunlarını bilmeyen buna rağmen aynı kentte yaşayan kentliler olarak yardımlaşma ve dayanışmayı, yoksulluğun azalması, israfın önlenmesi, toplumsal barış ve hoşgörüyü arttırmak adına geliştirilen “Sosyal Yardımlaşma Merkezi” projesi bir toplumsal dönüşüm projesidir.

n) Gıda bankası:

·         Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Sosyal Yardımlaşma sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarıyla da işbirliği yaparak, belediye bütçesinden belediye meclis kararı ile tahsis edilecek yardımlar ile halkın ve kurumların hibeleri, gıda bankasında biriken gıda maddeleri ile izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malların adil bir biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bünyesinde gıda bankası da kurulan merkezdir.

·         Sosyal yardımlaşma merkezine bağışlanan ürünler, yardım yapanlarca bizzat getirebileceği gibi telefonla da müracaat halinde mahalline gidilerek bağış kabul edilir. Gelen bağışlar önce sayı ve cins olarak tespit edilip kullanılamayacak durumda olanlar tutanakla belirlenip ayrılır. Bağışçının ismi, adresi, telefonu ile birlikte bilgisayara kaydedilir. Teslim alındığına dair alındı belgesi düzenlenerek bağışlayana verilir. Tekstil cinsi bağışlar önce yıkanıp, kurulanıp, ütülenerek reyondaki yerini alır. Elektrikli olan tüm eşyalar belediye teknisyenlerince kontrolü yapılarak “ kontrol edildi ” bandrolü yapıştırılır.

·         Gıda bankacılığı işleyişi: Vatandaşlar, küçük veya büyük ölçekli işletmelerin Yalvaç sınırları içinden veya dışından yapacağı bağışlar, Yalvaç Belediyesi’ne ait araçlarla yerinden teslim alınır ve gıda bankası depolarına ulaştırılır. Gıda bankasına ulaşan bağışlar için resmi evraklar hazırlanır ve yasada belirtilen hususlar doğrultusunda prosedür uygulanır. Teslim alınan bağışlar tam bir market mantığı ile tasarlanmış gıda bankası reyonlarında düzenlenir. Bağışların, daha önce sosyal yardım ekiplerinin

·         Müracaat sahiplerinin evlerinde yaptığı araştırmalarda belirlenen ihtiyaç sahiplerine en kolay yoldan ulaşması hedeflendiğinden, belirtilen dağıtım şeklinin yanı sıra bu hizmetten faydalanacak her ihtiyaç sahibine belirli periyotlar ve belirli limitlerle elektronik alışveriş kartları da hazırlanabilir.

o) Sünnet yardımı: İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi ve bununla ilgili ayni ihtiyaçlarının karşılanması ile çocuklara hediye verilmesi yardımlarıdır.

ö) Tamirat yardımı: Muhtaç vatandaşların ikamet ettikleri konutlarının tamiratı için yapılan malzeme ve işçilik yardımlarıdır.

p) Yakacak yardımı: Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine verilen yardımdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Müracaat Şekli, Tespit

Müracaat şekli

MADDE 7- (1) Yardım talebinde bulunmak isteyenler, muhtaçlık belgesi ile birlikte bir dilekçeyle Belediye Başkanlığına başvurabilirler. Yapılan müracaatlar Başkanlıkça Zabıta Müdürlüğü’ne havale edilir Zabıta Müdürlüğü’nce talepler, Yalvaç Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında Belediye Zabıta Müdürlüğü ile kişinin adresinde, komşularında, muhtarlıkta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve benzeri yerlerde yapılan tahkikatlar değerlendirilmek üzere, komisyona iletilir.

(2) Yapılacak müracaatlarda, gerekli bilgi ve belgeler Komisyon görevlilerince mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek biçimde temin edilir.

(3) Müracaatlarda hangi tür yardım istenildiği ve istenilen yardıma ilişkin kanıtlayıcı belge sunulur.

 

Muhtaç durumda olduğu halde yardım komisyonuna bizzat müracaat etmeyenler:

MADDE 8 - (1) Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle komisyona müracaat etmeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, öğretmenlerin, yakınlarının, komşularının bu kişiler namına yaptıkları müracaatlar kabul edilir. Ayrıca belediyenin res’en tespiti ile de yardım yapılır.

 

Belediyenin res’en tespiti,

MADDE 9- (1) Belediyemiz sınırları içinde yaşayan tüm dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz kişiler tespit edilerek bilgi bankası oluşturulur.

Belediyenin res’en tespiti;

a) Belediyenin bilgi kaynakları,

b) Mahalle muhtarlarının yardımları,

c) Sosyal Güvenlik Kurumundan istenecek bilgiler,

ç) Yardım dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yardımları,

d) Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı bilgi kaynakları,

e) Kamu kurum ve kuruluşları bilgi kaynakları,

f) Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin bilgi ve yardımıyla, yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardım Komisyonu Yönetimi ve Diğer Hususlar

Yardım komisyonunun oluşumu

MADDE 10- (1) Değerlendirme komisyonu belediye başkanı ya da görevlendireceği bir başkan ve 4 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

Komisyon üyeleri, belediye meclis üyeleri ile belediyede görevli memurlar ve müdürler arasından bir yıl süre ile görevlendirilir. Aynı üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür. Komisyon sekretaryasını Zabıta Müdürlüğü yürütür.

 

Komisyon toplantıları ve kararlar

MADDE 11- (1) Komisyon toplantı ve kararları ile ilgili esaslar;

a) Komisyonun toplantı ve karar nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

b) Komisyon üyelerinin izinli ya da raporlu olduğu sürelerde görevlerini vekâleten yürütenler komisyon toplantılarına katılır.

c) Komisyon ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve taleplerini değerlendirmek için, başkanının çağrısı üzerine acil toplantı yapabilir.

d) Komisyonda görev alan meclis üyesi veya belediye görevlilerine hiçbir şekilde ücret (Huzur hakkı, yolluk vb) ödenmez.

Komisyonun görevleri

MADDE 12- (1) Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerin seçiminde kullanılacak formları hazırlamak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak.

b) Sosyal yardıma ihtiyacı olan kişileri, bu kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımların süresi ve miktarını belirlemek ve listelerini hazırlamak.

c) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenecek sosyal inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 Araştırma

MADDE 13- (1) Yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler gizlice araştırılır. Bu araştırma kolluk, nüfus müdürlüğü, vergi dairesi, tapu, bankalar, belediye ve muhtarlık nezdinde yaptırılabileceği gibi komisyonca da re ’sen yapılabilir.

(2) Müracaatların değerlendirilmesi aşamasında Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhtarlıklar ve diğer ilgili birimlerin kayıtlarından da istifade edilebilir.

(3) Yardım komisyonu müracaatta bulunan vatandaşların, belediye meclisince belirlenen muhtaçlık dereceleri, yardımın türü ve miktarı doğrultusunda; dar gelirli, kimsesiz, yaşlı, düşkün, özürlü olup olmadığı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak karar verir.

 

ALTINCI BÖLÜM

 Muhtaçlık Yardımı Değerlendirme Kriterleri

Yardım miktarları ve muhtaçlık dereceleri

MADDE 14- (1) Yardım komisyonu, yönetmeliğin 7 nci maddesi doğrultusunda müracaatta bulunan vatandaşlar hakkında düzenlenen raporda aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yardımın yapılıp yapılmamasına karar verilir.

a) Aile bireylerinin iş durumu.

 b) Ailenin net gelirleri.

 c) Barınma ve eşya durumu.

 ç) Ailede yaşayan kişilerin sayısı ve yakınlık dereceleri.

 d) Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı.

 e) Medeni hali.

 f) Engelli durumu.

 g) Başka kurumlardan alınan yardımlar.

 ğ) Taşınır ve taşınmaz mal durumu.

(2) Belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak oluşturulacak ve bu Yönetmeliğin eki kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu her muhtaç kişi için verilen puanlar derecelendirilir. Yardımlar, yardım komisyonunca yapılan derecelendirme sonucunda 100 puan üzerinden, en yüksek puan alandan başlamak üzere, büyükten küçüğe sıralanarak yapılır.

(3) Yapılacak yardımların miktarı Belediye Meclisi tarafından her yıl belirlenir. Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında belirlenen kriterler çerçevesinde (EK-1) yardım komisyonunca yapılan derecelendirme neticesinde 100 puan üzerinden;

a) 0–50 Puan arası yardım uygun değil,

b) 50–65 Puan arası azami net asgari ücretin yüzde 25 oranında nakdi veya ayni yardım,

c) 65–80 Puan Arası azami net asgari ücretin yüzde 40 oranında nakdi veya ayni yardım,

ç) 80–100 Puan Arası azami net asgari ücretin yüzde 60 oranında nakdi veya ayni yardım olarak yapılabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sosyal İnceleme Raporlarının Düzenlenmesi

Sosyal inceleme raporları

MADDE 15- (1) Komisyon tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporlarında; muhtaç durumdaki kişilerin geçmişte yaptıkları yardım talepleri ile bunlara yapılan yardımlar, ekonomik ve sosyal durumlarındaki değişmeler, hâli hazırdaki özellikleri, kişisel ve ailevi bilgiler ile sosyal ve ekonomik şartlar, mahalli imkânlar, ikamet edilen yer ve konut durumu ile ilgili bilgiler ve ihtiyaç sahiplerinin ne tür bir yardım veya hizmetten faydalandırılmasının uygun olacağına ilişkin kanaat ile yapılacak yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili hususlar açıkça belirtilir.

(2) Sosyal inceleme raporu kişisel nitelikte gizli belgedir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 Sosyal Yardımların Kesilmesi

Sosyal yardımların kesilmesi

MADDE 16- (1) Ayni ve nakdi yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibinin;

·         Ölümü,

·         Muhtaçlığın kalkması,

·         Kadın ve erkeğin evlenmesi nedeniyle muhtaç durumdan çıkması,

·         Hemşerilik vasfını kaybetmesi,

·          Geçerli bir mazeret olmaksızın verilen yardımı üç ay aralıksız olarak alınmaması,

·         Sakatlığı nedeniyle ayni ve nakdi yardım almakta iken durumlarına uygun iş bulması, durumunun düzelmesinin tespiti hallerinde yardım kesilir.

(2) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Sürekli yardım edilen kişinin durumu, periyodik olarak takip edilir ve kişinin maddi durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belge toplanması yoluna gidilir. Kişinin yardım almadan hayatını sürdürebileceği maddi şartlara sahip olduğunun tespit edilmesi halinde, bu tespitin yapıldığı tarihi izleyen aybaşından itibaren yardım kesilir.

(3) Yardım talebiyle müracaatta bulunanlarca gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde yardım kesilerek yapılan yardımlar geri alınır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

 Çeşitli ve Son Hükümler

Değerlendirme

MADDE 17- Yardım alacak kişilerin Muhtaçlık durumu ‘’Muhtaç Yardım Değerlendirme Kriterine göre belirlenir. Kriter cetveli Ek1 formu ile ekte sunulmaktadır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) bu yönetmelik ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalvaç Belediye Başkanı yürütür

 

                    04/02/2015 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul edilmiştir.

 

 


Halil Hilmi TÜTÜNCÜ              Fatma Meral DURUCAN             Arifkadın UZEL    

Belediye Başkanı                                    Katip                                           Katip
Meclis Başkanı

 

 

EK (1) Form.

 

 

YALVAÇ BELEDİYESİ

Muhtaçlık Yardımı Değerlendirme Kriterleri

 

 

PUAN CETVELİ

AİLENİN İŞ DURUMU

PUANI

A

ÇALIŞMIYOR

20

B

MEMUR

1

C

İŞÇİ

5

D

EMEKLİ

7

AİLENİZİN NET GELİRİ (AYLIK)

PUANI

A

500 TL'DEN AZ

35

B

500 - 750 TL ARASI

25

C

750 - 1000 TL ARASI

20

D

1000- 1250 TL ARASI

15

E

1250 - 1500 TL ARASI

10

F

1500 TL'DEN FAZLA

0

AİLENİN DURUMU

PUANI

A

SAĞ VE BERABER

0

B

BOŞANMIŞ VEYA VEFAT ETMİŞ

15

C

YETİM AİLE

30

D

ŞEHİT AİLESİ

20

E

GAZİ AİLESİ

15

EVİN ISINMA DURUMU

PUANI

A

DOĞALGAZLI

0

B

ELEKTRİKLİ

3

C

SOBALI

6

D

YOK

10

AİLENİZDEKİ KİŞİ SAYISI

PUANI

A

BİR

1

B

İKİ

2

C

ÜÇ

4

D

DÖRT

6

E

BEŞ

8

F

BEŞTEN FAZLA

10

AİLENİZDE KRONİK SAĞLIK SORUNU OLAN KİŞİ SAYISI

A

BİR

5

B

İKİ

10

C

ÜÇ

15

D

DÖRT

20

E

BEŞ

25

AİLEDE OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISI

PUANI

A

1 (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)

3

B

2 (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)

6

C

3 (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)

9

D

4 (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)

12

E

4 TEN FAZLA (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)

15

F

1 VEYA DAHA FAZLA (ÖRGÜN ÜNİVERSİTE)

15

ÖZEL OTONUZ VAR MI?

PUANI

A

EVET

-10

B

HAYIR

0

ENGELLİ DURUMU

PUANI

A

EVET

15

B

HAYIR

0

EVİN DURUMU

PUANI

A

KENDİ EVİ

-10

B

KİRA

10

C

KİRA KARŞILANIYOR

4

YARDIM DURUMU

PUANI

A

2022 SAYILI YASA

-5

B

KAYMAKAMLIK

-5

C

DERNEK/VAKIF

-5

D

2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KAPSAMNDA

-5

GAYRİMENKUL DURUMU

PUANI

A

EV (KONUT) İKAMET EDİLEN KONUT DIŞINDAKİ HER BAĞIMSIZ KONUT İÇİN

-10

B

DÜKKAN, HER BİR DÜKKAN İÇİN

-20

C

ARSA (VERGİ DEĞERİ 20.000 TL. NİN ALTINDAKİ BİR ARSA İÇİN PUAN DÜŞÜLMEZ.) BİRDEN FAZLA HER BİR ARSA İÇİN

-20

D

ARAZİ (VERGİ DEĞERİ 20.000 TL. NİN ALTINDAKİ BİR ARAZİ İÇİN PUAN DÜŞÜLMEZ.) BİRDEN FAZLA HER BİR ARAZİ

-20

E

11 DEKAR VE ÜZERİ HER DEKAR BAŞINA

-5

                  

 

 04/02/2015 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul edilmiştir.

 

 


Halil Hilmi TÜTÜNCÜ       Fatma Meral DURUCAN         Arifkadın UZEL    

Belediye Başkanı                          Katip                                      Katip
Meclis Başkanı