2022 Yılı Meclis Kasım Ayı Toplantısı


        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2022 yılı Kasım ayı toplantısında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01.11.2022 Salı günü saat 19:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.
        Bilgilerinize arz ederim.

GÜNDEM .
1. Belediyemiz Meclisinin 04.10.2022 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.
2. 2023 – 2024 – 2025 Mali yılları Belediye Bütçesinin görüşülmesi.
3. 5393 Belediye Kanunun 18. Maddesinin (l) bendi gereğince, Norm kadro Dolu – Boş kadro cetvellerinin ihdas, iptal ve değiştirilmesi konusunun görüşülmesi.
4. 2022 yılı Aralık ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi. 


2022-10-28

YALVAÇ BELEDİYESİ